Projekty občianskej spoločnosti

Program: Európa pre občanov

Miestne a regionálne orgány, neziskové organizácie, vzdelávacie, výskumné, kultúrne a mládežnícke inštitúcie môžu získať podporu na diskusné podujatia, konferencie, workshopy, umelecké dielne, športové podujatia, štúdie a iné občianske aktivity rôznorodého charakteru.

Akcia 2: Podpora demokracie a občianska participácia

Opatrenie 2.3: Projekty občianskej spoločnosti

Cieľom akcie 2  je motivovať občanov k demokratickej a občianskej účasti na úrovni Únie rozvíjaním chápania procesu tvorby politiky Únie zo strany občanov a propagovaním príležitostí na spoločenskú angažovanosť a dobrovoľníctvo na úrovni Únie.

Toto opatrenie podporuje konkrétne projekty organizácií občianskej spoločnosti, ktoré sú zriadené v účastníckych krajinách a zaoberajú sa na európskej, národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni témami spoločného záujmu, súvisiacimi s prioritami a cieľmi programu.

Prioritnými témami (nie však exkluzívnymi) pre rok 2014 sú:

  • voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občanov na demokratickom živote EÚ
  • prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ.

Uzávierka pre rok 2014: 1. septembra 2014

Kto môže žiadať?

  • mimovládne neziskové organizácie, vzdelávacie, kultúrne alebo vedecké inštitúcie, v projetkoch môžu byť obsiahnuté aj samosprávy(nie však ako žiadajúce organizácie)

Koľko má mať projekt partnerov?

  • Projekt by mal zahŕňať organizácie/inštitúcie minimálne z troch účastníckych krajín, z ktorých minimálne jedna je členskou krajinou EÚ.

Maximálna výška grantu: 150 000€. Grant bude poskytnutý vo forme tzv. paušálnej sadzby.

Maximálna dĺžka tvania projetku: 18 mesiacov (1,5 roka)

O programe Európa pre občanov:

Za riadenie programu je zodpovedná Európska komisia, konkrétne Generálne riaditeľstvo pre komunikáciu (DG COMM).

Za implementáciu programu (posudzovanie žiadostí, rozdeľovanie grantov a supervíziu projektových aktivít  zodpovedá Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) sídliaca v Bruseli.

Hlavné ciele programu sú:

  • Prispievať k tomu, aby občania EÚ rozumeli Únii, jej histórii a rozmanitosti.
  • posilňovať inštitúciu občianstva k Európskej únii a zlepšovať podmienky pre demokratickú a občiansku participáciu na úrovni EÚ.

Špecifické ciele programu sú:

  • Zvyšovať povedomie o spoločnej európskej pamäti, histórii a hodnotách tak, aby sa sledoval hlavný cieľ EÚ, ktorým je presadzovať mier, jeho hodnoty a všeobecné blaho občanov EÚ a to podnecovaním debát, reflexií a rozvojom sietí.
  • Podporovať demokratickú a občiansku participáciu občanov EÚ rozvíjaním chápania procesu tvorby politík na úrovni EÚ a podporovaním príležitostí pre spoločenskú a medzi-kultúrnu výmenu a dobrovoľníctvo na úrovni EÚ.

 

Ďalšie informácie:
http://www.europapreobcanov.sk/index.php/o-programe/

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV