Projekty OECD: Innovative Teaching for Effective Learning a Innovation Strategy for Education and Training

Výzva na podávanie rozvojových projektov - participácia na projektoch OECD

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“)  podľa § 89 ods. 6 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa odseku 55 Metodiky rozpisu dotácií zo štátneho rozpočtu verejným vysokým školám na rok 2015 zverejňuje nasledujúcu výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rozvoj.

Oprávnení žiadatelia

Žiadosť o dotáciu môžu podať len verejné vysoké školy, ktoré majú akreditované študijné programy v študijnom odbore odborová didaktika.

Termín na predloženie žiadosti

Žiadosť spolu s projektom je potrebné
·         doručiť do 20. februára 2015 (vrátane), a to elektronicky prostredníctvom elektronickej pošty na odbor.vsv@minedu.sk,
·         ako aj  v papierovej forme na adresu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, odbor vysokoškolského vzdelávania, Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 (dátum podania do 20. februára 2015 vrátane), rozhoduje odtlačok pečiatky podacej pošty.


Alokovaná suma

Na výzvu je alokovaná suma 50 tis. eur na celé riešenie projektu a zapojenie do oboch projektov. Dotácia sa poskytuje vo forme bežného transferu.

Podporované témy rozvojových projektov

Rozvoj kvality výskumnej činnosti v pedagogike spoluprácou na projektoch OECD
OECD v rokoch 2015 – 2016 má záujem o realizáciu dvoch projektov, pri ktorých má ministerstvo záujem o zapojenie Slovenskej republiky, vo forme vytvorenia spolupráce medzi akademickými inštitúciami a medzinárodným tímom projektu. Ide o projekt ITEL (Innovative Teaching for Effective Learning) – štúdia o vedomostiach učiteľov, a projekt  CERI Innovation Strategy for Education and Training – vývoj inovatívnych metód hodnotenia schopností žiakov kriticky a kreatívne myslieť. Podrobnejšie informácie o projektoch OECD sú uvedené v prílohe výzvy.

Doplňujúce informácie:

V prípade projektu CERI Inovation Strategy for Education and Training sa zvýšil počet zapojených škôl z minimálne troch na minimálne 5, pričom sa očakáva, že ide o školy, ktoré sa osobitne zameriavajú na rozvoj kreativity a kritického myslenia.
V prípade projektu ITEL (Innovative Teaching for Effective Learning) bude centrálne zabezpečenie softvérového nástroja. Je možné, že bude potrebné zakúpiť licenciu pre vysokú školu v predpokladanej výške 500 eur. Zatiaľ sa neuvažuje s prípravou národnej štúdie v rámci tohto projektu, ale ministerstvo môže požiadať vysokú školu o vypracovanie aj národnej štúdie. V takom prípade budú náklady na tieto aktivity predmetom negociácie medzi ministerstvom a vysokou školou. Ministerstvo preferuje zapojenie na úrovni 2 (development and small-scale data collection).
Vysoká škola sprístupní všetky datasety a podklady získané v rámci realizácie projektu ministerstvu. Rovnako ministerstvo bude mať k dispozícií preklady, formuláre a pod. ktoré vzniknú v rámci riešenia projektu.

Indikatívny časový harmonogram

20. február 2015 – Termín na podanie žiadosti o dotáciu
21. - 27. február 2015 – Kontrola a vyhodnotenie žiadostí
Do 8. marca 2015 – Rozhodnutie o poskytnutí / neposkytnutí dotácie

 

Viac informácií na stránke:

http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-rozvojovych-projektov-participacia-na-projektoch-oecd/

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV