Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Slovenská sporiteľňa - Otvorený grantový program 2016 (šport, kultúra, vzdelávanie...)

Od 22. 8. do 23. 9. 2016 môžu neziskové a mimovládne organizácie, školy, obce a mestá posielať svoje projekty prostredníctvom elektronickej podateľne.

Druhé kolo Otvoreného grantového programu 2016 je určené len pre verejnoprospešné projekty, ktoré budú zrealizované a zdokladované do konca kalendárneho roka 2016 a týkajú sa týchto oblastí:

O grant môžu požiadať aj tie organizácie, ktoré sa o grant hlásili v prvom kole, avšak s iným projektom.

Všetci žiadatelia budú vyrozumení o rozhodnutí správnej rady najneskôr do 60 dní odo dňa podania projektu.

V tomto grantovom programe nie je povinná spoluúčasť zo strany žiadateľa. Výška požadovanej podpory nie je ohraničená, správna rada však môže predložený rozpočet skrátiť. 

Naše odporúčania:

Ako o grant požiadať? 

Kontakt:

Kontaktná osoba v prípade konzultácie projektu: Pavla Mašková, nadacia@slsp.sk, tel. č.: 02/4862 6318.

Ďalšie informácie nájdete na tejto stránke.