Štipendijný program EHP Slovensko - MOBILITNÉ PROJEKTY MEDZI VŠ

Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Toto opatrenie sa zameriava na podporu medzinárodnej mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl so sídlom na Slovensku a v donorských štátoch (Nórsku, Islande, Lichtanštajnsku), ktoré sú držiteľom Erasmus charty pre vysoké školy (ECHE).

Oprávnené aktivity

V rámci mobilitných projektov je očakávaná mobilita aspoň 1 študenta, doktoranda alebo akademického pracovníka prichádzajúceho na Slovensko z partnerských inštitúcií v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku.

Žiadatelia môžu realizovať obe, alebo len jednu z nasledujúcich aktivít:

a) Dlhodobá mobilita študentov a doktorandov vysokých škôl

Študijné pobyty na 1. a 2. stupni vysokoškolského vzdelávania v trvaní 3 až 12 mesiacov, minimálne na 1 ucelený semester/trimester. Mobilita doktroandov môže trvať 1 až 12 mesiacov. Vysielajúca a prijímajúca inštitúcia uzavrú Dohodu o obsahu štúdia (ECTS Learning Agreement) pre každého účastníka mobility. Podmienkou tejto aktivity je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi.

b) Mobilita akademických pracovníkov - výučbové pobyty

Táto aktivita umožňuje akademickým pracovníkom stať sa krátkodobým hosťujúcim prednášajúcim na partnerskej vysokej škole. Mobilita môže trvať 3 dni až 6 týždňov. Minimálnou podmienkou je absolvovanie 5 hodín výučby za pobyt. Aktivity, ktoré bude ralizovať hosťujúci prednášajúci musia byť zapracované v interných osnovách hosťujúcej inštitúcie. Vysielajúca a prijímajúca inštitúcia uzavrú Dohodu o výučbe učiteľa (Individual Teaching Programme).

Trvanie mobilitných projektov je maximálne 18 - 20 mesiacov.

Oprávnení žiadatelia a partneri

Oprávneným žiadateľom je právnická osoba (nie jednotlivec), a to vysoká škola so sídlom na Slovensku. Oprávnený žiadateľ musí mať minimálne 1 partnera z donorských štátov - Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska.

Oprávnený partner je vysoká škola so sídlom v niektorom z donorských štátov.

Oprávnený žiadateľ i oprávnený partner musia byť držiteľom platnej Erasmus charty pre vysoké školy.

Študenti, doktorandi a akademickí pracovníci sa uchádzajú o štipendium na svojej domovskej inštitúcii.

Financovanie

Projektový grant pokryje 100% celkových oprávnených výdavkov a preto sa spolufinancovanie žiadateľa pri zachovaní stanovených finančných limitov nevyžaduje.

kedy požiadať o grant?

Plánované je vyhlásenie dvoch výziev na prekladanie žiadostí o projekt, prvá v druhom štvrťroku 2014 a druhá vo štvrtom štvrťroku 2014.

Viac informácií na stránke:

http://spehp.saia.sk/sk/main/opatrenia/mobilitne-projekty-medzi-vysokymi-skolami

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV