Štipendium na realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie a odborného prekladu

Podmienky pre poskytnutie podpory formou štipendia na realizáciu výskumu, odbornej kritickej reflexie a odborného prekladu:

Výzva č. 7 / 2016 Fondu na podporu umenia
Fond na podporu umenia (ďalej len „fond“) v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z.o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. (ďalej len
„zákon“) vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o dotáciu pre oprávnených žiadateľov v rámci Program 3: Výskum a vzdelávacie aktivity, na nasledujúce podprogramy:

3.5.1 Literatúra: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, odbornú kritickú reflexiu a vydávanie pôvodnej odbornej literatúry (napr. dejiny literatúry, literárna teória, monografie o osobnostiach literatúry, literárne slovníky) dotýkajúcej sa literatúry a knižnej kultúry (dejiny knižnej kultúry, stav knižnej kultúry a synergia jej zložiek, výskum a podpora čítania); na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, vytváranie verejných elektronických databáz o literatúre a knižnej kultúre.
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

3.6.1 Medziodborové výskumné a vzdelávacie aktivity: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Podpora je určená na realizáciu výskumných projektov, na vydávanie pôvodnej odbornej literatúry, dotýkajúcich sa viacerých druhov umenia s interdisciplinárnym záberom alebo reflektujúcich umenie a kultúruz perspektívy rôznych spoločenskovedných disciplín (napr. filozofia, kultúrne štúdia, estetika, sociológia, psychológia). Podpora je určená aj na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje i na náklady spojené s vydaním antológií, zborníkov z konferencií, zvukových alebo zvukovo-obrazových záznamov, vytváranie verejných elektronických databáz o literatúre a knižnej kultúre.
Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

3.7.1 Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
Podprogram podporuje realizáciu vedecko-výskumných projektov, vydávanie odborných publikáciíz oblasti etnológie, folkloristiky a príbuzných disciplín zameraných na oblasť ľudovej kultúry a publikácií, ktoré sú výsledkom reflexie kultúrno-osvetovej činnosti. Podpora je určená aj na realizáciu a vydávanie odborných prekladov z inojazyčnej odbornej literatúry z pôvodného jazyka a zo slovenského jazyka do iných jazykov. Podpora sa poskytuje aj na náklady spojené s vydaním výstupov výskumnej činnosti, metodické materiály ku kultúrno-osvetovej činnosti, k ochrane ľudovej kultúry, vrátane zvukových, zvukovo-obrazových záznamov, či multimediálnych záznamov. Termín výzvy: 12.3.16 - 11.4.16

 

Fond v rámci Programu 3 – Výskum a vzdelávacie aktivity podporuje odbornú reflexiu a kritiku všetkých druhov umenia, medziodborových aktivít a ľudovej kultúry, rovnako ako vzdelávacie a výchovné činnosti, ktoré sa viažu k uvedeným oblastiam kultúry a umenia. Oprávnení žiadatelia môžu predložiť
v rámci programu maximálne 5 projektov v každom podprograme v rámci jednej výzvy.

Program nepodporuje aktivity z oblasti audiovizuálnej kultúry a priemyslu, amatérskej spisby, neodborné výskumné aktivity v oblasti umenia a kultúry, ľudovej kultúry, kultúrno-osvetovej činnosti. Nepodporuje ani voľnočasové aktivity, mobility a prezentáciu v zahraničí, interné aktivity škôl, aktivity
národnostných menšín a znevýhodnených skupín obyvateľstva, aktivity krajanských organizácií a inštitúcií zahraničných Slovákov/Sloveniek, projekty celoročnej činnosti, inštitucionálnu podporu subjektu, materiálové a technické vybavenie, vydávanie vysokoškolských učebníc a skrípt, vydávanie
publikácii mapujúcich dejiny obcí, miest a regiónov; vydávanie publikácii k výročiam subjektov, ročeniek, zborníkov a almanachov; vydávanie účelových publikácii či prehľadových knižných publikácii bez redaktora; vydávanie kníh, časopisov a CD určených na darovanie alebo mimo predaja.

Podmienky pre poskytnutie podpory formou štipendia:

a) realizácia výskumu
b) realizácia odbornej kritickej reflexie
c) realizácia odborného prekladu
Upozornenie: Žiadateľ si nemôže požiadať o štipendium na realizáciu projektu alebo jeho časti, ktorý už bol podporený z verejných
zdrojov Slovenskej republiky (napr. na napísanie záverečnej práce), na realizáciu akejkoľvek školskej, či kvalifikačnej práce, alebo na
projekt, ktorý realizuje v pracovnoprávnom vzťahu.

Začiatok predkladania žiadostí: 12.03.2016
Ukončenie predkladania žiadostí: 11.04.2016
Termín zverejnenia výsledkov: 16.06.2016
Najskorší termín začiatku realizácie projektu: Realizácia projektu začína podpisom zmluvy
Doba realizácie projektu: 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov od podpisu zmluvy
Spolufinancovanie 0%
Oprávnení žiadatelia: Fyzická osoba – jednotlivec
Oprávnené výdavky: Osobné náklady (prijímateľ ich nevyúčtováva)

Webstránka: http://fpu.sk/

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV