Úrad splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny

Navrhnutý  objem predpokladaných disponibilných finančných prostriedkov  na program Kultúra  národnostných menšín na rok 2014 je vo výške 3 829 250 eur. Predpokladaná výška poskytnutej dotácie na jednu žiadosť môže byť  minimálne 500 a maximálne 100 000 eur.
 
Dotačný program Kultúra národnostných menšín 2014 sa člení na viaceré podprogramy tak, aby  bol naplnený cieľ tejto výzvy, ktorým je  zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín, interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie. Na vyhodnocovanie žiadostí a navrhovanie výšky podpory  bolo v súlade so zákonom ustanovených 15 komisií. Tie  sú zložené   z odborníkov v danej oblasti, ktorí sa  preukázateľne  zaoberajú kultúrou danej národnostnej menšiny vrátane zástupcov národnostných menšín a tiež zástupcov vecne príslušného ministerstva, úradu vlády alebo orgánu územnej samosprávy.

Kompletné informácie na tejto stránke.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV