Vedecká spolupráca medzi krajinami východnej Európy a Švajčiarskom (SCOPES)

Mimoriadna príležitosť na získanie grantu: vedecká spolupráca so Švajčiarskom 
v rámci programu SCOPES na roky 2013 - 2016

 

Tento program implementuje Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) v spolupráci so Švajčiarskou agentúrou pre rozvoj a spoluprácu (SDC) už od roku 1990. Program SCOPES je súčasťou federálnej technickej
a finančnej spolupráce s východn
ou Európou a jeho cieľom je podpora výskumných tímov a inštitúcií vo východnej Európe a nových nezávislých štátov bývalého Sovietskeho zväzu v prechodovej fáze vo vede a školstve.
Žiadosť podáva partner zo Švajčiarska, ktorý bude zastávať funkciu koordinátora projektu.

Termíny výziev sú nasledovné:

1. Conference grants - priebežná výzva
Ciele: posilnenie medzinárodnej siete výskumníkov  z východnej Európy a otvorenie nových perspektív pre medzinárodnú spoluprácu a rozvoj vedeckého kurikula. Trvanie: max. 7 dní
Oprávnené náklady: Cestovné náklady, náklady na ubytovanie pre účastníkov konferencie, paušálna sadzba na 1 účastníka: 1000 CHF

2. Joint Research Projects (JRP) - 20. 9. 2013
Slovensko je v zozname partnerských krajín v kategórii B a môže sa uchádzať o "Multilaterálne projekty", kde sa projektu zúčastní nielen hlavný partner zo Švajčiarska, ale aj krajina z kategórie
A (50 % podiel), napr. krajiny západného Balkánu. Zoznam krajín podľa kategórií na uvedených odkazoch.
Ciele: medzinárodná integrácia partnerov z východnej Európy, medzinárodná spolupráca zameraná na prenos vedmostí.
Trvanie: 24 - 36 mesiacov
Oprávnené náklady: náklady na zariadenie max. 30 % z celkových nákladov na 1 partnera. Cestovné a ubytovacie náklady (3 mesiace/rok/účastník). Účasť na konferenciách. Spotrebný materiál.
Mzda a príspevok sociálneho zabezpečenia len pre švajčiarskeho partnera.
Maximálna výška príspevkov na 1 projekt: pre švajčiarskeho partnera: 45 - 60-tisíc CHF, pre partnera z vých. Európy: 60 - 75-tisíc CHF

3. Institutional partnerships (IP) - výzva bude vyhlásená na jar 2014
Cieľ: reštrukturalizácia a modernizácia inštitúcií. Zvýšenie atraktívnosti a medzinárodnej konkurencieschopnosti inštitúcií zlepšením základných celkových podmienok. Nejde o financovanie výskumných projektov.
Koordinátorom je švajčiarsky partner. Projektový tím tvoria jeden alebo viacero inštitúcií z východnej Európy, pričom minimálne polovica tímu
musí pochádzať z krajín kategórie A.

4. Preparatory Grants (PG) - 31. 8. 2013
Grant určený na prípravu projektov JRP. Výskumníci, ktorí zamýšľajú podať žiadosť JRP majú možnosť požiadať o prostriedky na cestovné a ubytovacie náklady v rámci stretnutia sa s budúcimi partnermi, aby diskutovali o projekte
a pripravili ho.
Oprávnené náklady: cestovné a ubytovacie náklady, stravné: 1000 CHF/slovenský účastník. Max. 10-tisíc CHF na 1 projekt PG
Podmienka: následné predloženie žiadosti Joint Research Project (JRP)

5. Valorisation Grants - priebežne 31.12.2015
Len v prípade schválených a implementovaných JRP projektov. Prostriedky majú slúžiť na zvýšenie dopadu a udržateľnosti podporených aktivít a výsledkov dosiahnutých v rámci JRP projektov.
Ide napr. o prípravu publikácií, webstránok, organizáciu konferencií.
Oprávnené náklady nie sú definované. Financované aktivity musia súvisieť s cieľmi programu SCOPES.
Žiadosti možno predkladať počas celého trvania programu, najmenej však 3 mesiace pred uskutočnením plánovaných aktivít.

Bližšie informácie o cieľoch výzvy, podmienkach, ako aj vzorové rozpočty nájdete na stránkach:

http://www.snf.ch/SiteCollectionDocuments/int_sco_call.pdf.

http://www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/call-for-proposals.aspx.

 


 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV