Visegrad+

Visegrad+ je grantový program určený na financovanie projektov, ktoré prispievajú k procesom v rovine demokratizácie a transformácie vo vybraných krajinách a regiónoch, najmä v štátoch mimo EÚ (východná Európa, južný Kaukaz, západný Balkán).

Realizované projekty sa zameriavali na Bielorusko, Gruzínsko, Srbsko a celý región západného Balkánu (pozrite schválené projekty).

Podmienky:
1. účastníci projektu min. z 3 rôznych krajín V4 a min. 2 rôznych krajín západného Balkánu
2. trvanie projektu max. 18 mes.
3. finančný príspevok fondu max. 80-tisíc EUR

Priority na rok 2014:

1. Právny štát a základné práva
- posilňovanie kapacity občianskej spoločnosti a miestnych médií pri riešení výziev v regióne (organizovaný zločin, korupcia, nelegálne prisťahovalectvo)
- zlepšovanie prístupu občanov k právnej pomoci
- posilňovanie občianskej spoločnosti zlepšovaním informovanosti o občianskych, politických a menšinových právach
- podpora obhajcov ľudských práv
a slobodya prejavu

2. Dobrá správa vecí verejných
- zvyšovanie účasti občanov na správe vecí verejných prostredníctvom obhajoby a budovania kapacít
- podpora nezávislosti médií a investigatívneho žurnalizmu
- posilňovanie postavenia občianskej spoločnosti ako kontrolného subjektu a iniciatív médií v postavení kontrolného subjektu

3. Regionálna spolupráca
- zlepšovanie nadväzovania regionálnej spolupráce a cezhraničnej spolupráce
- príprava regionálnych vzdelávacích projektov a výmenných programov pre študentov
- rozvoj/zlepšovanie miestneho turizmu
- posilňovanie miestnych orgánov v oblasti správy EÚ

4. Zosúlaďovanie s normami EÚ
- posilňovanie miestnych orgánov v oblasti správy EÚ
- zdieľanie skúseností v krajinách V4 v oblasti kladných stránok integrácie EÚ
- zvyšovanie povedomia o EÚ

5. Životné prostredie a trvalo udržateľný rozvoj
- zvyšovanie povedomia o ochrane životného prostredia, obnoviteľných zdrojoch a energetickej účinnosti
- Iniciatívy smerom k zvyšovaniu kvality života

Viac informácií: Call for pro­pos­als (2014) [ download button .PDF, 76 KB ]

 

Dátum uzávierky: 12:00 p.m. (noon), 15. máj 2014
On-line application form: http://applications.visegradfund.org/Login.aspx?t=3
2768
More information and rules: www.visegradfund.org/plus
 
Kontaktné osoby:
Adriana Dvorská: dvorska@visegradfund.org
Barbora Hromeková: hromekova@visegradfund.org

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV