Vyhlásenie 1. výzvy: Program STREDNÁ EURÓPA

1. výzva na predkladanie projektov

Riadiaci orgán (mesto Viedeň) vyhlásil dňa 12. 2. 2015 prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu Interreg CENTRAL EUROPE 2014-2020.
Výzva a súbor dokumentov pre žiadateľa sú zverejnené na stránke sekretariátu:

http://www.interreg-central.eu/application-package 

Termín uzatvorenia výzvy: 13. 4. 2015, 18:00 hod
 

Prehľadné informácie:

http://www.central2014.gov.sk/data/files/5576_nid_13-2-2015_zakladne_informacie.pdf

http://www.central2014.gov.sk/data/files/5575_nid_13-2-2015_prva_vyzva.pdf

OP Stredná Európa je programom Európskej únie, ktorý bude podporovať spoluprácu v krajinách a regiónoch strednej Európy, a tým prispievať k zlepšeniu inovácií, energií, využitia prírodných a kultúrnych zdrojov, dostupnosti/dopravy.

Riadiacim orgánom je Department for EU-Strategy and Economic Development vo Viedni. Na Slovensku sa zodpovedným za prípravu a implementáciu programu stal na základe uznesenia vlády SR č. 604/2013 Úrad vlády SR.

OP Stredná Európa poskytne 246 mil. EUR na financovanie projektov realizovaných v partnerstve medzi národnými, regionálnymi a lokálnymi inštitúciami z Rakúska, Českej republiky, Nemecka, Maďarska, Talianska, Poľska, Slovenskej republiky, Slovinska a Chorvátska.

Program je finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF a bude sa realizovať v programovom období 2014-2020. Náklady slovenských projektových partnerov môžu byť podporené z prostriedkov ERDF do výšky 85 %. Partneri musia zostávajúcu časť výdavkov v rámci projektu spolufinancovať z vlastných zdrojov. Záujemcovia o projektové partnerstvá môžu predkladať svoje projektové žiadosti v rámci jednotlivých výziev na predkladanie projektov, z ktorých prvá bude zverejnená na prelome 01-02/2015. Výzva bude prebiehať v 2 kolách, pričom prvé kolo bude otvorené 60 dní.

Slovenský preklad programu spolupráce si môžete stiahnuť tu (skomprimovaný adresár) - všetky prílohy sa nachádzajú aj na stránke tejto výzvy. Upozorňujeme, že obsah programu nie je konečný a ešte sa môže meniť podľa pripomienok Komisie.

Originálny anglický dokument je možné si stiahnuť na stránke www.central2020.eu alebo priamo tu.

V prípade, ak hľadáte projektových partnerov pre nový projekt v rámci programu, Riadiaci orgán zverejnil databázu návrhov projektov a partnerov, kde sa môžete pripojiť k vznikajúcemu projektu. Ak chcete byť vedúcim partnerom, je tiež možné sa zaregistrovať a zdieľať svoj návrh projektu na nižšie uvedenej webovej adrese (formulár pre zámer projektu v prílohe):

http://www.central2013.eu/nc/home-central-2020/project-idea-database/
(listujte v kategórii Environmental and Cultural Resources, svetlozelené farebné odlíšenie)

http://www.central2013.eu/nc/projects-2007-2013/approved-projects/?L=se%252525
(projekty schválené v minulom období) 

 

Prioritná os 3: Spolupráca v oblasti prírodných a kultúrnych zdrojov pre udržateľný rast v STREDNEJ EURÓPE

Plánovaná alokácia z prostriedkov EFRR pre prioritnú os 3 predstavuje EUR 88 769 200,32, čo zodpovedá 36 % prostriedkov programu EFRR, pričom sa odhaduje, že podporených bude približne 38 projektov. Finančná alokácia zohľadňuje predpokladaný rozsah opatrení zameraných na potrebu zvyšovania kapacít pre integrovaný manažment a udržateľné využívania prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov, ako aj na zlepšený environmentálny manažment funkčných mestských oblastí. Relatívne vyššia alokácia je odôvodnená tým, že opatrenia - od ochrany prírodného a kultúrneho dedičstva, cez manažment a zhodnocovanie mestského životného prostredia vrátane obnovy opustených priemyselných areálov, až po podporu rozvoja smerom k inteligentným mestám - riešia širokú škálu výziev a potrieb, ktoré sa týkajú všetkých regiónov programovej oblasti.

Investičná priorita 6c: zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva
Špecifický cieľ 3.2: Zlepšiť kapacity pre udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva a zdrojov

Očakávaný výsledok:
Zlepšené kapacity verejného a súkromného sektora na udržateľné využívania kultúrneho dedičstva a zdrojov v strednej Európe

Príklady aktivít:

Vypracovanie a implementácia stratégií a politík na zhodnocovanie kultúrneho dedičstva a zdrojov a potenciálu kultúrneho a kreatívneho priemyslu

Vypracovanie a implementácia integrovaných územných rozvojových stratégií a konceptov, ktoré vychádzajú z kultúrneho dedičstva, s cieľom podporiť udržateľný hospodársky rast a zamestnanosť (napr. v cestovnom ruchu)

Vývoj a testovanie inovatívnych manažérskych nástrojov na zachovanie a udržateľné využívanie kultúrneho dedičstva a zdrojov (napr. aplikácie IKT)

Nadviazanie a posilnenie nadnárodnej spolupráce medzi relevantnými aktérmi s cieľom podporiť udržateľné využívanie a propagáciu lokalít kultúrneho dedičstva v strednej Európe

AKO PROGRAM FUNGUJE?

Operačný program Stredná Európa vyzýva národných, regionálnych a lokálnych zástupcov verejného i súkromného sektora, aby navrhli projekty a požiadali o finančnú podporu z programu. V priebehu jednotlivých výziev na predkladanie projektov budú projektové žiadosti zhodnotené. Členovia monitorovacieho výboru pre program vyberú na základe kvality predloženej dokumentácie žiadostí tie projekty, ktoré dávajú predpoklady na najlepšie výsledky. Celkový rozpočet projektu (tzn. všetkých projektových partnerov spolu) bude môcť kolísať v rozpätí 1 – 5 mil. EUR. Vo výnimočných prípadoch môžu byť podporené aj projekty s nižším, alebo naopak, s vyšším rozpočtom. Výzvy na predkladanie projektov budú zverejnené na oficiálnej web stránke programu http://www.central2020.eu  a zároveň aj na web stránke Úradu vlády SR. Odporúčaná doba implementácie projektu je 30 až 36 mesiacov (maximálne 48 mesiacov)

Často kladené otázky k programu spolupráce: http://www.central2014.gov.sk/casto-kladene-otazky/

RIADIACI ORGÁN:

Department for EU-Strategy and Economic Development
Mesto Viedeň
Schlesingerplatz 2-4
A-1080 Wien
Ms. Christiane Breznik - Head of Unit
Email:  christiane.breznik@wien.gv.at

SPOLOČNÝ TECHNICKÝ SEKRETARIÁT

CENTRAL EUROPE Programme

Joint Technical Secretariat
Kirchberggasse 33-35/11
A-1070 Vienna, Austria
Phone: +43 1 8908 088 – 240
Fax: +43 1 8908 088 – 2499
Email:  info@central2013.eu
Mr. Luca Ferrarese -Head of Secretariat
Email:  luca.ferrarese@central2013.eu

 

NÁRODNÝ KOORDINÁTOR, NÁRODNÉ KONTAKTNÉ MIESTO V SR

Úrad vlády Slovenskej republiky
Odbor prierezových priorít
danube@vlada.gov.sk

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV