Vyšehradské štipendium

Vyšehradské štipendium
Vyšehradské štipendiá sú prideľované na magisterské, doktorandské a iné postgraduálne
štúdium (študijný či výskumný projekt po magisterskom štúdiu) a to v týchto schémach:

  • Vnútrovyšehradské štipeniá (Intra‑Visegrad Scholarships)

– pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 (Slovenská republika, Česká republika,
Maďarsko, Poľsko) na štúdium/výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov)
v inej krajine V4. Štipendiá sú vo výške 2 300 eur/semester, naviac prijímajúca
organizácia získa 1 500 eur/semester.

– Podmienky: v čase podávania žiadosti musí mať študent absolvované minimálne
4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ
s vynikajúcimi študijnými výsledkami a musí pochádzať z jednej z oprávnených krajín
pre danú schému.
– Zameranie: Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.
– Poznámky: Prijímajúca inštitúcia sa musí líšiť od vysielajúcej. Prijímajúca krajina sa
musí líšiť od krajiny, v ktorej má uchádzač občianstvo. Úspešní bývalí štipendisti
programu sa môžu uchádzať o štipendium opätovne.
– Žiadosti: uzávierka podávania žiadostí býva každoročne 31. januára. Prihlasovanie
prebieha online.

– Žiadosť obsahuje: prihlasovací formulár, overenú kópiu prekladu diplomu z magisterského
štúdia (v prípade, že uchádzač ešte neukončil magisterské štúdium, potvrdenie
vysielajúcej univerzity o tom, v ktorom ročníku uchádzač študuje), akceptačný list
z prijímajúcej organizácie, návrh výskumného projektu resp. plán štúdia schválený
prijímajúcou inštitúciou.
– Pre Vnútrovyšehradské štipendiá a štipendiá pre vysielaných štipendistov je súčasťou
výberového konania osobný pohovor
v anglickom jazyku.
– Bližšie informácie: scholarships@visegradfund.org

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV