VÝZVA APVV: Bilaterálna spolupráca: Slovensko – Rakúsko 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na riešenie projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Rakúskej republike.

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce, a to použitím hlavne týchto nástrojov:
- príprava spoločných medzinárodných projektov;
- príprava spoločných publikácií a iných výstupov;
- aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí;
- vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky;
- zbieranie výskumných materiálov;
- zapojenie doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov).

Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby výskumu a vývoja v Slovenskej republike bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.

Začiatok riešenia projektu je najskôr 01. 01. 2016. Najneskorší termín ukončenia riešenia projektu je 31. 12. 2017.

Celkový objem finančných prostriedkov určený na riešenie projektov v rámci tejto výzvy je 66 000 €.

Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV.

Podrobné informácie vrátane príloh na stránke: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/rakusko/slovensko-rakusko-2015

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV