Výzva č. 1/2019 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 1/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

- 1.4.3 Individuálne a kolektívne výstavné a prezentačné aktivity,
- 1.4.4 Aktivity nezávislých galérií a organizácií,
- 1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie,
- 1.2.3 Prehliadky, festivaly, súťaže, koncerty - tanec,
- 1.2.4 Aktivity nezávislých tanečných zoskupení,
- 1.2.5 Medzinárodné mobility a prezentácie - tanec,
- 1.3.3 Festivaly, súťaže, koncerty – klasická a experimentálna hudba,
- 1.6.2 Medziodborové podujatia,
- 1.6.4 Medzinárodné prezentácie a mobility – medziodborové projekty, výskumné a vzdelávacie aktivity,
- 2.1 Veľké prehliadky, festivaly, súťaže,
- 2.2.1 Aktivity väčších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.2 Aktivity menších kultúrnych a umeleckých centier,
- 2.2.3 Aktivity rezidenčných centier.


Termín predkladania žiadostí pre danú výzvu je stanovený do 11.10.2018. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Viac informácií nájdete tu.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV