Výzva č. 7/2019 Fondu na podporu umenia

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti 

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 7/2019 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:

1.4.1 Tvorba a realizácia diel – tradičné a nové médiá
1.4.5 Medzinárodné mobility a prezentácie – vizuálne umenie
1.5.3 Tvorba pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry
4.1.1 Inventarizácia, dokumentácia a šírenie informácii o tradičnej kultúre
4.1.2 Výskum a odborná reflexia – tradičná kultúra
4.1.3 Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tradičná kultúra
4.1.4 Vzdelávacie aktivity pre odbornú verejnosť – tradičná kultúra
4.2 Vznik a prezentácia tvorby – neprofesionálne umenie
4.6 Medzinárodné prezentácie a mobility – tradičná kult. a kult-osv. činnosť
5.3.2 Akvizícia galérií

Viac informácií: https://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/vyzvy/vyzvy-2019

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV