Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

VÝZVA: Fond pre azyl, migráciu a integráciu - Podpora integrácie prostredníctvom služieb (Ministerstvo vnútra SR)

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2016 AMIF SC2.1 v súlade s návrhom Národného programu Fondu pre azyl, migráciu a integráciu.

Finančné vymedzenie
Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 2 173 000,00 EUR.
Termín ukončenia výzvy: 30. jún 2016
(do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)
Špecifický cieľ 2: Integrácia/legálna migrácia

Národný cieľ 2: Integrácia
Priorita 4: Podpora integrácie prostredníctvom služieb
Cieľ: umožniť štátnym príslušníkom tretích krajín a osobám, ktorým bola poskytnutá niektorá z foriem medzinárodnej ochrany v SR, vrátane osôb bez štátnej príslušnosti (ďalej len „cieľová skupina“) aby sa stali súčasťou ekonomického, politického, kultúrneho a spoločenského života.

Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant
Informačné stretnutie pre žiadateľov o grant v rámci otvorenej výzvy na predkladanie žiadostí o grant z Fondu pre azyl, migráciu a integráciu sa uskutoční dňa 07. júna 2016 o 10:30 hod. na Ministerstve vnútra SR, Pribinova 2, Bratislava.

A - Typy podporovaných aktivít pre štátnych príslušníkov tretích krajín:

B - Typy podporovaných aktivít pre osoby s medzinárodnou ochranou:

Začiatok realizácie aktivít: 1.1.2017 (cieľová skupina A)
Začiatok realizácie aktivít: 1.12.2016 (cieľová skupina B)
Odporúčaný koniec realizácie projektu: 21.12.2019
Oprávneným miestom realizácie projektu je celé územie SR.

Žiadosť o grant môže byť zameraná:

a) len na cieľovú skupinu A, pričom musí pokrývať minimálne jednu aktivitu týkajúcu sa tejto cieľovej skupiny;
b) len na cieľovú skupinu B, pričom musí pokrývať všetky aktivity týkajúce sa tejto cieľovej skupiny;
c) na obe cieľové skupiny, pričom musí pokrývať všetky aktivity týkajúce sa cieľovej  skupiny A a zároveň cieľovej skupiny B.

Viac informácií na tejto stránke.

Prílohy ku stránke: