Výzva: Grantový program Dôvera (zdravý životný štýl a aktívne športovanie)

Nadácia pre deti Slovenska vyhlasuje jesenné kolo 5. ročníka Grantového programu Dôvera. O podporu na realizáciu aktivít sa môžu uchádzať organizácie z celého Slovenska v týchto oblastiach podpory:

Hlavným cieľom je zlepšovanie podmienok v oblasti zdravia a zdravého života u cieľových skupín v súlade s celkovou stratégiou poisťovne.

  1. Zútulniť prostredie zdravotníckych zariadení
  2. Podporiť aktivity, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti za účelom skvalitňovania a rozširovania doplnkovej starostlivosti
  3. Podporiť aktivity zamerané na prevenciu chorôb, zdravý životný štýl a dôležitosť pohybu

Oprávnení žiadatelia

Mimovládne organizácie, samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie s právnou subjektivitou a pravidelnou celoročnou činnosťou, ktoré nepodporujú žiadnu z politických strán a nehlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva (za organizáciu bez právnej subjektivity (napr. škola, pobočka mimovládnej organizácie) žiadosť o finančný príspevok predkladá zriaďovateľ (napr. obec, ústredie organizácie)

Oprávnené aktivity

Podpora aktivít, ktoré vedú k rozvoju spolupráce s poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti, zavádzanie doplnkových aktivít k liečebnému procesu, psychosociálnej starostlivosti o pacientov, podpora vzdelávania a výmeny skúseností v oblasti zdravotnej starostlivosti, zútulňovanie (humanizácia) prostredia zdravotníckych zariadení, podpora prevencie, aktívneho športovania a zdravého životného štýlu

Formálne kritériá pre projekt (žiadosť)

  1. Projekty / žiadosti sa predkladajú cez ONLINE APLIKÁCIU, ktorá je na stránke www.nds.sk (http://nds.nds.sk/nds/)
  2. Formuláre musia mať vyplnené všetky povinné časti/kolónky – projekt stačí popísať stručne; informáciu o nepovinných položkách nájdete v inštrukciách vo formulári (zelený text)
  3. Projekt / žiadosť o finančný príspevok musí byť elektronicky odoslaný do 12. október 2017. ŽIADOSTI DORUČENÉ INÝM SPÔSOBOM ALEBO ODOSLANÉ PO TOMTO TERMÍNE, BOHUŽIAĽ NEMÔŽU BYŤ AKCEPTOVANÉ!
  4. Povinné prílohy tvoria neoddeliteľnú súčasť žiadosti o finančný príspevok a vkladajú sa ako skeny priamo do online aplikácie
     Povinné prílohy – sken štatútu/stanov, sken potvrdenia o IČO, štatutárovi, čísle účtu (musí obsahovať aj IBAN a SWIFT), 3-4 ilustračné fotografie, prípadne logo organizácie

Grantový proces a realizácia projektu

14. september – 12. október 2017: prijímanie žiadostí

október/november 2017: vyhodnotenie žiadostí zo strany NDS, ZP Dôvera a odborníkov

december 2017: vyhlásenie výsledkov jesenného kola, zmluvný proces

január – júl 2018: realizácia projektov / možnosť čerpať príspevok

január – júl 2018: priebežné správy z realizácie projektov / monitoring

do 31. augusta 2018: vyúčtovanie využitia príspevku, záverečné správy

Viac informácií nájdete tu.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV