Výzva KEGA na rok 2018

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje výzvu na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty KEGA so začiatkom riešenia v roku 2018. Termín podávania žiadostí je do 28. 4. 2017 do 14.00 hod. Písomné potvrdenie o podaní žiadosti je potrebné poslať poštou najneskôr do 3 pracovných dní po stanovenom termíne elektronického podania (rozhoduje dátum na poštovej pečiatke). Žiadosti sa podávajú prostredníctvom on-line systému na Portáli vysokých škôl. Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami KEGA a príslušnými pokynmi.

Priority výzvy KEGA sú orientované:
1. na pedagogické modely výchovy a vzdelávania v materských, základných a stredných školách,
2. na nové technológie, metódy a formy vo výchove a vzdelávaní,
3. na oblasť obsahovej integrácie a diverzifikácie vysokoškolského štúdia s orientáciou na prax,
4. na tvorbu programov s obsahovým zameraním na umenie a kultúru,
5. na podporu rozvojovej problematiky v rámci systému štandardných vedeckovýskumných finančných stimulov (rozvoj aplikovaného výskumu v oblasti globálneho vzdelávania).

Pri posudzovaní žiadosti bude komisia prihliadať aj na spoluprácu viacerých fakultných pracovísk a vysokých škôl v rámci jedného projektu. Finančne podporené môžu byť len také projekty, v ktorých budú počas celého obdobia riešenia plánované konkrétne výstupy, ako napr. e-learning, webové stránky, virtuálne laboratórium, školenia, kurzy, workshopy, monografie, učebnice, CD, DVD nosiče a pod.

Prosím, pozrite prílohy.

Ďalšie informácie na tejto webstránke.

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV