Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výzva Kreatívna Európa: Tvorivý dokumentárny film

Európska komisia - KREATÍVNA EURÓPA (2014 – 2020)
Podprogram MEDIA

Výzva na predkladanie návrhov: EACEA/20/2016: Podpora na rozvoj obsahu samostatných projektov

V rámci podprogramu MEDIA sa poskytne podpora na:

Toto oznámenie o výzve na predkladanie návrhov je určené pre európske spoločnosti, ktorých činnosti prispievajú k dosiahnutiu uvedených cieľov, a najmä pre nezávislé audiovizuálne produkčné spoločnosti, ktoré boli zákonne vytvorené aspoň 12 mesiacov pred dátumom podania žiadosti a vedia preukázať nedávne úspechy.

Oprávnené sú rozvojové činnosti pre tieto audiovizuálne diela:

- dlhometrážne filmy, animované filmy a kreatívne dokumentárne filmy s minimálnou dĺžkou 60 minút určené najmä na uvedenie v kinách,
- projekty z oblasti hraných filmov

Rozpočet:

 

Úplné znenie usmernení spolu s formulármi žiadostí sa nachádzajú na tejto internetovej adrese:

https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/support-for-content-development-single-project-2017_en

Webstránka Kreatívna Európa na Slovensku:

http://www.cedslovakia.eu/clanky/prezentacia-aktualnej-vyzvy-podpora-vyvoja-jednotlivych-projektov-eacea-20-2016

 

 

Prílohy ku stránke: