Výzva na predkladanie edičných návrhov pre Divadelný ústav Bratislava

Divadelný ústav vyzýva na predkladanie edičných návrhov
na vydanie publikácií v kategóriách:

  1. Pôvodná teatrologická publikácia - edície Slovenské divadlo, Osobnosti, Teória v pohybe

  2. Prekladová teatrologická publikácia - edície Svetové divadlo, Svetová dráma-antológie, Nová dráma/New drama, Vreckovky

Návrhy posielajte najneskôr do: 30. 10 2013

Oprávnení žiadatelia:
absolventi VŠ umeleckých smerov, humanitných odborov (VŠMU Bratislava, AU Banská Bystrica, Filozofická fakulta UK, Filozofická fakulta UPJŠ, Filozofická fakulta UCM v Trnave, Filozofická fakulta TU, Filozofická fakulta UKF, Filozofická fakulta PU a podobne)

Žiadosť o dotáciu musí obsahovať:

  1. vyplnený návrhový list

 

2. minimálne 30 strán diela - v elektronickej podobe (na CD alebo e-mailom na adresu: edicne@theatre.sk)


Viac informácií na stránke:
http://www.theatre.sk/news/256/160/Vyzva-na-predkladanie-edicnych-navrhov-pre-Divadelny-ustav-Bratislava/

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV