Výzva na predkladanie návrhov 2013 - EAC/S07/12

Všeobecná výzva na predloženie návrhov v rámci programu celoživotného vzdelávania na roky 2011 – 2013                                                                                                                                                                  – strategické priority 2013

Označenie výzvy: EAC/S07/12
Výzvu vyhlasuje: Education, Audiovisual and Culture Executive Agency
Program celoživotného vzdelávania LLP

Program celoživotného vzdelávania sa vzťahuje na všetky typy a úrovne vzdelávania, odborného vzdelávania a odbornej prípravy.Celkový rozpočet, ktorý je vyčlenený na túto výzvu, sa odhaduje na 1 276 miliónov EUR. Výška pridelených grantov a tiež dĺžka trvania projektov závisia od rozličných faktorov, akými sú napríklad typ projektu a počet zúčastnených krajín.

Hlavné termíny:

Comenius, Grundtvig: odborná príprava popri zamestnaní:                                                                                                                                                                                                                                                       30. apríla 2013 a 17. septembra 2013

Leonardo da Vinci: mobilita (vrátane certifikátu mobility v rámci programu Leonardo da Vinci);                                                                                                                                                                                                  Erasmus: intenzívne jazykové kurzy (EILC)
1. februára 2013

Program Jean Monnet
15. februára 2013

Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig: partnerstvá;                                                                                                                                                                                                                                                      Comenius: partnerstvá Comenius Regio; Grundtvig: tvorivé dielne
21. februára 2013

Erasmus: intenzívne programy (IP), mobilita študentov v rámci štúdií a stáží (vrátane certifikátu konzorcia pre stáže programu Erasmus)                                                                                                                                       a mobilita zamestnancov (výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov)
8. marca 2013

Grundtvig: asistentúry, projekty dobrovoľníckej činnosti seniorov
28. marca 2013

Prierezový program: kľúčová aktivita 1 – študijné návštevy
prvý termín: 28. marca 2013 / druhý termín: 15. októbra 2013

Prierezový program: všetky ostatné činnosti
28. februára 2013

Ďalšie informácie: Výzva na predloženie návrhov 2013

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV