Výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

2. výzva na predkladanie žiadostí o dotácie v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR v pôsobnosti MZVaEZ SR v roku 2014

Na 2. výzvu v roku 2014 bolo vyčlenených 29 800,- EUR. Spolufinancovanie vo výške 5 %.
Žiadosti, vrátane povinných príloh, sa predkladajú ministerstvu do 17. júla 2014.

Hlavným cieľom poskytovania dotácií je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce.

Dotáciu možno poskytnúť na podporu:

a)      a) vypracovania nezávislých odborných štúdií a analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,

b)      b) vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj k prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť,

c)      c)  projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky

Z okruhov (v prílohe) vyberám napríklad:

Branding SR: reflexia značky Slovensko v prostredí sociálnych sietí

Cieľ: Sociálne siete v prostredí internetu patria aktuálne k hlavným informačným zdrojom a kanálom, prostredníctvom ktorých prichádza k šíreniu názorov a utváraniu verejnej mienky. Projekt by mal nadviazať na doteraz realizované kroky v procese tvorby brandingu SR a pomocou vhodných postupov zabezpečiť na relevantných sociálnych sieťach čo najlepšiu vizibilitu pripravených komunikačných posolstiev značky Slovensko. Úlohou projektu je priebežne získavať a vyhodnocovať spätnú väzbu verejnosti k zvoleným posolstvám a vypracovať analýzu silných a slabých stránok, vrátane odporúčaní smerom do budúcnosti.

Forma: analytická štúdia

Rozširovanie povedomia o činnosti Vyšehradskej skupiny v širšej verejnosti

Cieľ: Cieľom projektu bude v súvislosti s ročným predsedníctvom SR vo V4 (júl 2014 – jún 2015) priblížiť aktuálne priority vyšehradskej spolupráce aj širšej neodbornej verejnosti, ktorá danú problematiku pravidelne nesleduje. Vhodným nástrojom by mohla byť séria 3 - 4 článkov, prípadne tematická príloha publikovaná v niektorom z mienkotvorných printových médií. Uvedený príspevok by mohol byť rozširovaný aj prostredníctvom internetovej stránky MZVaEZ SR, respektíve sociálnych sietí.

Forma: séria článkov, príloha do printových médií

Predkladať možno aj žiadosti na projekty mimo okruhu zverejnených tém.

Ďalšie informácie na stránke:

http://www.unesco.sk/sk/ministerstvo/dotacie_zo_statneho_rozpoctu-dotacie_v_oblasti_medzinarodnych_vztahov_a_zahranicnej_politiky

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV