Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie Ministerstva kultúry SR na rok 2014

Dotačný systém Ministerstva kultúry SR na rok 2014

Ministerstvo kultúry SR vyhlasuje Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie.
Výber z dotačných programov:

1 Obnovme si svoj dom / Národný cintorín v Martine
(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
- podpora projektov systematického prístupu k ochrane národných kultúrnych pamiatok (ďalej len „kultúrna pamiatka“), projektov prípravy a realizácii obnovy alebo reštaurovania kultúrnych pamiatok aj v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva a projektov identifikácie, dokumentácie, prezentácie, interpretácie,
publikovania a využitia pamiatkového fondu v súlade s ich pamiatkovými hodnotami
podprogram 1.1 Obnova kultúrnych pamiatok
podprogram 1.2 Obnova kultúrnych pamiatok v lokalitách svetového kultúrneho dedičstva
podprogram 1.3 Aktivity kultúrnej politiky a edičnej činnosti v oblasti ochrany pamiatkového fondu
podprogram 1.4 Obnova a konzervácia torzálnej architektury
podprogram 1.5 Národný cintorín v Martine
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 2. december 2013 (vrátane)

2 Kultúrne aktivity v oblasti pamäťových inštitúcií
(účel: ochrana, obnova a rozvoj kultúrneho dedičstva)
- vybrané aktivity v knižničnej, múzejnej a galerijnej oblasti; zabezpečenie ochrany a bezpečnosti kultúrneho dedičstva prostredníctvom technického, technologického, elektronického alebo mechanického zariadenia a vybavenia objektov a priestorov; akvizičnú činnosť múzeí, galérií a knižníc
podprogram 2.1 Knižnice a knižničná činnosť
podprogram 2.2 Múzeá a galérie
podprogram 2.3 Ochrana kultúrneho dedičstva
podprogram 2.4 Akvizícia múzeí a galérií
podprogram 2.5 Akvizícia knižníc
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 29. november 2013 (vrátane)

3 Európske hlavné mesto kultúry 2013 – Košice
(účel: čiastkové projekty súvisiace s projektom Európske hlavné mesto kultúry 2013)
podprogram 3.1 Podpora kľúčových podujatí a dlhodobých rozvojových projektov Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013,
podprogram 3.2 Podpora sprievodných podujatí a projektov súvisiacich s projektom Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013.
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 16. december 2013 (vrátane)

4 Umenie
(účel: tvorba a šírenie umeleckých diel a ich reflexií; vzdelávací program v kultúre)
podprogram 4.1 Divadlo a tanec (profesionálne kultúrne aktivity)
podprogram 4.2 Hudba (profesionálne kultúrne aktivity)
podprogram 4.3 Výtvarné umenie, úžitkové umenie, fotografia, dizajn, architektúra (profesionálne kultúrne aktivity)
podprogram 4.4 Medziodborové profesionálne kultúrne aktivity (podujatia, ktoré sú súhrnom aktivít viacerých druhov umenia)
podprogram 4.5 Literatúra a knižná kultúra
podprogram 4.6 Podpora tvorby a aktivít umelcov do 35 rokov
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 9. december 2013 (vrátane)

6 Kultúra znevýhodnených skupín
(účel: kultúrna aktivita zdravotne postihnutých alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva)
- podpora kultúrnych aktivít osôb so zdravotným postihnutím alebo inak znevýhodnených skupín obyvateľstva, na podporu rovnakého zaobchádzania a rovnosti príležitostí v oblasti kultúry a tiež na uľahčenie prístupu znevýhodnených skupín obyvateľstva ku kultúre s cieľom napĺňať kultúrne práva ľudí ohrozených chudobou a sociálnym vylúčením a tiež na podporu ich integrácie do spoločnosti, na podporu kultúrnych aktivít zameraných na prevenciu a elimináciu všetkých foriem násilia, diskriminácie a xenofóbie, na podporu tolerancie a prijímania inakosti, na posilnenie sociálnej súdržnosti a medzikultúrneho dialógu, ako aj na posilnenie politiky rodovej rovnosti
podprogram 6.1 Živá kultúra
podprogram 6.2 Periodická tlač
podprogram 6.3 Neperiodická tlač
podprogram 6.4 Neformálne vzdelávanie v oblasti kultúry ľudí so zdravotným postihnutím
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 6. december 2013 (vrátane)

7 Nehmotné kultúrne dedičstvo a kultúrno-osvetová činnosť
podprogram 7.1 Prehliadky, festivaly, súťaže
podprogram 7.2 Edukačné aktivity
podprogram 7.3 Vznik a prezentácia tvorby
podprogram 7.4 Vedecko-výskumná a publikačná činnosť
podprogram 7.5 Postupové krajské a celoštátne súťaže a prehliadky záujmovej umeleckej činnosti
Termín uzávierky predkladania žiadostí: 6. december 2013 (vrátane)

 

Zoznam žiadostí podľa programu v roku 2013
https://registerkultury.gov.sk/granty2013/statistiky_verejne.php

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV