Výzva NŠP na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty

V rámci Národného štipendijného programu na podporu mobilít bola zverejnená výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné a prednáškové pobyty v akademickom roku 2013/2014.

Uzávierka:

  • on-line: 30. apríla 2013 do 16:00 hod.

o    uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku: po podaní žiadosti on-line je potrebné do SAIA, n. o., (Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1) doručiť vytlačený a podpísaný originál žiadosti o štipendium (s nalepenou fotografiou tváre) najneskôr do 30. apríla 2013 do 16:00 hod.

o    uchádzači zo zahraničia: po podaní žiadosti on-line je potrebné do SAIA, n. o., (Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1) doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu vydaného príjímajúcou organizáciou na Slovensku (v prípade študentov a doktorandov aj originál potvrdenia o štúdiu) najneskôr do 30. apríla 2013 do 16:00 hod.

Pre plánovanie štipendijného pobytu platí:

  • nástup na pobyt:

o    študenti: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2013; najneskorší možný termín nástupu na pobyt je 1. apríla  2014

o    doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci: najskorší možný dátum nástupu na pobyt je 1. septembra 2013; najneskorší možný dátum nástupu na pobyt je 31. augusta 2014

  • ukončenie pobytu:

o    študenti: najneskorší možný dátum ukončnia pobytu je 31. augusta 2014

o    doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umelckí pracovníci:najneskorší možný dátum ukončnia pobytu je 30. novembra 2014

Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program je financovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl (aj v prípade, že sa doktorandské štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii v zmysle zákona o VŠ, napr. na SAV) na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku.

Študenti, doktorandi v dennej forme štúdia, učitelia vysokých škôl, výskumní a umeleckí pracovníci SAV, ktorí sú majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať o cestovný grant v súvislosti s ich plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

Národný štipendijný program Slovenskej republiky je určený aj na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

Podmienky pre uchádzačov zo Slovenska (vyslania)

Podmienky pre uchádzačov zo zahraničia (prijatia)

Zdroj: www.stipendia.sk

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV