Výzva: podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

vyhlasuje
VÝZVU
na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na rok 2017 pre účely a okruh žiadateľov v zmysle § 3 zákona
na podporu štúdií, analýz a organizáciu odborných podujatí
v oblasti medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky (ďalej len „MVZP“)
Slovenskej republiky.

Objem finančných prostriedkov určených pre dotačnú schému MVZP/2017 je v predpokladanej výške 118 820,- Eur.
Termín uzávierky: 24.2.2017 (piatok)

Spolufinancovanie: 5 %
Oprávnený žiadateľ: aj VŠ

Hlavným cieľom poskytovania dotácií v pôsobnosti ministerstva je využitie expertízy mimovládneho sektora a akademickej obce pri tvorbe zahraničnej politiky Slovenskej republiky ako aj podpora verejnej diskusie na témy medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky SR.

Návrh tém (podrobnejšie v prílohe)
1. Komunikácia posolstiev značky Slovensko
2. Verejnosť SR ako nositeľ značky „Good Idea Slovakia / Dobrý nápad Slovensko“
3. Hodnotové ukotvenie priorít zahraničnej a európskej politiky SR a EÚ
4. Turecko, strategický partner EÚ – analýza vzťahov EÚ – TR z pohľadu dôsledkov potenciálneho rozkolu v EÚ
5. Interaktívne diskusie na stredných školách v regiónoch Slovenskej republiky
6. Študijné texty a metodické pomôcky v oblasti zahraničnej a bezpečnostnej politiky
7. Workshopy o zahraničnej a bezpečnostnej politike pre stredoškolských pedagógov
8. Komunikácia s mladou generáciou prostredníctvom internetu
9. Prieskum postojov verejnosti k otázkam zahraničnej a bezpečnostnej politiky
10. Zvyšovanie informovanosti verejnosti v Bosne a Hercegovine o NATO

Dotáciu možno poskytnúť na podporu:
a) vypracovania nezávislých odborných štúdií a analýz kľúčových otázok medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky,
b) vypracovania tematických neperiodických publikácií, ktoré slúžia ako alternatívny zdroj k prehlbovaniu kvalifikovaných informácií pre domácu a zahraničnú verejnosť,
c) projektov a programov verejno-vzdelávacích podujatí, vedeckých konferencií a seminárov s tematikou medzinárodných vzťahov a zahraničnej politiky Slovenskej republiky.

viac informácií v prílohách a na webstránke MZV.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV