Výzva predkladanie žiadostí o grant v oblasti vonkajších hraníc a víz - Jazykové školenia (Anglický, Ruský, Ukrajinský jazyk)

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE VNÚTORNÚ BEZPEČNOSŤ, NÁSTROJA PRE FINANČNÚ PODPORU V OBLASTI VONKAJŠÍCH HRANÍC A VÍZ

Špecifický cieľ 2: Hranice
Národný cieľ 4: Hranice – Acquis Únie
Akcia 1: Jazykové školenia (Anglický, Ruský, Ukrajinský jazyk)

SK 2017 ISF SC2/NC4/A1

Dňa 13. februára 2017 Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako Zodpovedný orgán fondov pre oblasť vnútorných záležitostí vyhlásilo otvorenú výzvu na predkladanie žiadostí o grant ref. číslo SK 2017 ISF SC2/NC4/A1 v súlade s Národným programom Fondu pre vnútornú bezpečnosť.

Finančné vymedzenie

Celková indikatívna čiastka určená na granty v rámci tejto výzvy (t.j. grant z fondu a štátneho rozpočtu) je 292.513,67 EUR.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA
Žiadateľom o grant môže byť:

  • orgán štátnej správy, ústrednej aj špecializovanej územnej štátnej správy (zák. č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov, zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov) a iné, štátne rozpočtové alebo príspevkové organizácie zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy alebo iné právnické osoby zriadené osobitným zákonom;
  • samosprávny kraj, obec, mesto a nimi zriadená rozpočtová alebo príspevková organizácia (zák. č. 302/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 369/1990 Z. z. v znení neskorších predpisov, zák. č. 583/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov a iné);
  • mimovládna organizácia;
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov);
  • občianske združenie (zákon č. 83/1990 Z. z. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov);
  • záujmové združenie právnických osôb (§20 písm. f) až j) Občianskeho zákonníka);

Termín ukončenia výzvy 

13. apríla 2017 (do 14:00 hod. - platí v prípade osobného doručenia)

 

Webstránka: http://www.minv.sk/?vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-grant-1

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV