Výzva Slovak Aid: Rozvojové vzdelávanie

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len “SAMRS”) v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2015 vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadosti o dotáciu (ďalej len “žiadosť”) na projekty oficiálnej rozvojovej pomoci SlovakAid.

"ROZVOJOVÉ VZDELÁVANIE"
REFERENČNÉ ČÍSLO: SAMRS/2015/RV/01

Dátum zverejnenia výzvy:          26.2.2015
Dátum podávania žiadostí:        13.4.-17.4.2015
Dátum uzatvorenia výzvy:          17.4.2015

Hlavným cieľom predmetnej výzvyje budovanie kapacít pre začleňovanie cieľov, princípov a tém globálneho a rozvojového vzdelávania do vzdelávacích programov na vysokých školách.

Špecifické ciele:

Cieľ:                       Vytvoriť podmienky na začlenenie rozvojových tém do študijných programov na vysokých školách.

1.2   OPRÁVNENÉ INTERVENCIE

Oprávnené intervencie budú reflektovať špecifické ciele výzvy a budú prispievať k očakávaným výsledkom. V rámci predmetnej výzvy budú podporené projekty, ktoré navrhujú intervencie reflektujúce nasledovné oblasti:

Výsledok č. 1                      Ciele, princípy a témy globálneho a rozvojového vzdelávania sú začlenené do vysokoškolských študijných programov.

Typy intervencií

  • Začleňovanie rozvojového vzdelávania do študijných programov na vysokých školách formou budovania interných kapacít v oblasti a zavádzania tém GV do vyučovacieho procesu.

Výsledok č. 2                      Vytvorenie nového študijného programu na vysokých školác

Typy intervencií:

 Aktivity smerujúce k akreditácii študijného programu v oblasti rozvojových štúdií a/alebo rozvojového a globálneho vzdelávania na slovenských univerzitách.

  • Vytvorenie kontaktného bodu resp. centra pre rozvojové vzdelávanie, združujúcich  akademikov aktívnych v oblasti rozvojového vzdelávania.

 

Disponibilný objem zdrojov, ktorý bol alokovaný na podporu projektov v oblasti rozvojového vzdelávania v roku 2015 je 130 000 EUR.   
Maximálna výška požadovanej dotácie ODA je  35 000 EUR.
Spolufinancovanie: 10 %
Maximálna doba realizácie projektu je 25 mesiacov.

 http://www.slovakaid.sk/sk/novinky/594-grantove-vyzvy-2015

 

 


Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV