Výzva: Športujem rád a bezpečne 2017

Nadácia pre deti Slovenska s poisťovňou Kooperativa prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov.

V rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne, sa o podporu môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska, a to až do 10. októbra 2017.

Ciele

Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách, školách, komunitách.

 1. podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu
 2. rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
 3. osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí
 4. aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie

Nastavenie GP

 • ročne 1 kolo grantového programu (GP)
 • maximálna výška príspevku pre žiadateľa je 3 000 €
 • výška odsúhlaseného grantu závisí od posúdenia žiadosti, podpora v plnej výške žiadanej sumy nie je podmienkou schválenia
 • dĺžka projektu 6-8 mesiacov
 • v jednom kole GP môže organizácia poslať len jednu žiadosť / projekt
 • ako súčasť podporeného projektu doporučujeme účasť na vzdelávaní NDS o vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie detí a prípravu projektove žiadosti v online aplikácii - 1 dňový workshop dňa 27. 9. 2017 v penzione Almada vo Zvolene, link na prihlasovanie na workshop: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpGrAbKT3OCrhp4bEQmI8xZvBqLK1xGX77-DEbfevAF-0GDQ/viewform
 • súčasťou grantového programu je aj 2 dňový workshop v jarných mesiacoch 2018 pre podporených žiadateľov, 1 - 2 zástupcovia z každej podporenej organizácie a iní, témy
  vzdelávania: vývojové potreby detí a bezpečnosť, vytváranie bezpečného psychického a fyzického prostredia pri športových aktivitách, zásady prvej pomoci a komunikácia s deťmi pri úrazoch, právne minimum pre organizácie, výmena skúseností, zdieľanie príkladov z praxe)
 • odporúčanie zamestnanca Kooperativa, prípadne jeho aktívne zapojenie je zvýhodnené v rámci prideľovania bodového hodnotenia v rozsahu 1 – 5 bodov

Oprávnení žiadatelia

 • mimovládne organizácie zaoberajúce sa rozvojom pohybových aktivít detí
 • komunitné centrá
 • materské centrá
 • športové kluby
 • školy
 • samosprávy – komunity priateľské deťom a mladým ľuďom

Grantový proces a realizácia projektu

6. 9. 2017 VÝZVA GP

27. 9. 2017 1-dňový workshop pre záujemcov o grant vo Zvolene

6. 9. - 10. 10. 2017 prijímanie žiadostí, konzultácie október hodnotenie projektov

7. november 2017 VYHLÁSENIE výsledkov grantového programu

7.11. – 30.11.2017 zapracovanie požadovaných zmien do podporených projektov zmluvný proces NDS – podporené organizácie, prvé splátky

12/2017 – 08/ 2018 realizácia / monitoring / priebežné správy z podpor. projektov

04/2018 vzdelávanie NDS (1 x 2 dňový workshop)

do 30. 9. 2018 vyúčtovanie, záverečné správy od podpor.organizácií

 

Doteraz podporené projekty:

Aktivity, ktoré sa realizujú v programe Športujem rád a bezpečne vrátane fotiek a podrobných informácií o projektoch.

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV