Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výzva: Športujem rád a bezpečne 2017

Nadácia pre deti Slovenska s poisťovňou Kooperativa prostredníctvom Nadačného fondu Deti v bezpečí podporili projekty zamerané na bezpečné nesúťažné športovanie detí a prevenciu detských úrazov.

V rámci grantového programu Športujem rád a bezpečne, sa o podporu môžu uchádzať školy, samosprávy, komunitné a materské centrá, športové kluby a mimovládne neziskové organizácie z celého Slovenska, a to až do 10. októbra 2017.

Ciele

Podpora pravidelných pohybových aktivít detí a mladých ľudí v komunite, regióne s dôrazom na prevenciu a osvetu bezpečnosti, podpora priamych aktivít pri vytváraní bezpečného prostredia pre športovanie v rodinách, školách, komunitách.

  1. podpora prirodzeného pohybu a vnútornej motivácie detí – bez dôrazu na výkon – nesúťažné športovanie pre radosť z pohybu
  2. rozvoj sebaúcty, sebavedomia detí a vzájomného rešpektu v pohybových aktivitách (športe)
  3. osveta bezpečnosti pri športovaní a prevencia vzniku úrazov pri pohybových aktivitách detí a mladých ľudí
  4. aktívne zapájanie detí a širšej komunity do procesu plánovania a tvorby bezpečného prostredia pre pravidelné športovanie

Nastavenie GP

Oprávnení žiadatelia

Grantový proces a realizácia projektu

6. 9. 2017 VÝZVA GP

27. 9. 2017 1-dňový workshop pre záujemcov o grant vo Zvolene

6. 9. - 10. 10. 2017 prijímanie žiadostí, konzultácie október hodnotenie projektov

7. november 2017 VYHLÁSENIE výsledkov grantového programu

7.11. – 30.11.2017 zapracovanie požadovaných zmien do podporených projektov zmluvný proces NDS – podporené organizácie, prvé splátky

12/2017 – 08/ 2018 realizácia / monitoring / priebežné správy z podpor. projektov

04/2018 vzdelávanie NDS (1 x 2 dňový workshop)

do 30. 9. 2018 vyúčtovanie, záverečné správy od podpor.organizácií

 

Doteraz podporené projekty:

Aktivity, ktoré sa realizujú v programe Športujem rád a bezpečne vrátane fotiek a podrobných informácií o projektoch.

Prílohy ku stránke: