Výzva: Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež +++ pôvodnej literatúry +++ prekladov umeleckej literatúry

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z.  vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci Programu 1: Umenie na nasledujúce podprogramy: 

 

1.1 Divadlo:

- 1.1.1 Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela

- 1.1.3 Naštudovanie a uvádzanie javiskového diela

1.2 Tanec:

- 1.2.1 Tvorba, naštudovanie a uvádzanie javiskového diela

1.3 Hudba:

- 1.3.1 Tvorba, uvádzanie a šírenie hudobného diela

1.4 Vizuálne umenie:

- 1.4.1 Tvorba a realizácia diel

1.5 Literatúra:

- 1.5.1 Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež

- 1.5.2 Tvorba a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry

- 1.5.3 Vydávanie prekladov umeleckej literatúry

1.6 Medziodborové umelecké aktivity

- 1.6.1 Tvorba, realizácia a šírenie diel

 

Prioritou fondu v rámci Programu 1 je podpora tvorby, prezentácie a šírenia profesionálneho nekomerčného umenia realizovaného na Slovensku, najmä divadla, tanca, hudby, vizuálneho umenia, literatúry a medziodborových umeleckých aktivít.

Prílohy ku stránke:

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV