VÝZVA: Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
oznamuje, že výzva na DOTÁCIE 2014 bude čoskoro vyhlásená. Známy je už termín uzávierky, a to 15. 11. 2013.

Základné dokumenty pre dotácie 2014 sa takmer nezmenili. V dotačnom systéme ostáva prehľadný systém 4 oblastí štátnej podpory podľa zákona č. 474/2005 Z. z. o Slovákoch žijúcich v zahraničí.

Štátna podpora Slovákov žijúcich v zahraničí, ako súčasť štátnej politiky Slovenskej republiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí, bude zameraná na podporu národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí, na podporu ich inštitúcií zriadených na dosiahnutie tohto účelu a na podporu vzťahov medzi Slovenskou republikou a Slovákmi žijúcimi v zahraničí. Všeobecne budú preferované projekty s dlhodobejším účinkom.

1. Oblasť vzdelávania, vedy a výskumu

Cieľom je udržiavanie, skvalitňovanie a rozširovanie siete výchovných a vzdelávacích inštitúcii Slovákov žijúcich v zahraničí zameraných na výučbu v slovenskom jazyku ako materinskom jazyku, resp. slovenského jazyka ako ich materinského jazyka.

Cieľom je tiež zvyšovanie pedagogickej úrovne slovenských pedagógov zo zahraničia účasťou na kurzoch a doškoľovaniach v Slovenskej republike, ako aj tvorba učebníc a učebných pomôcok.

Cieľom je podporovať vedecko-výskumné projekty v oblasti histórie, jazyka, identity a revitalizácie, etnografie, religionistiky, folkloristiky, osvetovej činnosti, hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva Slovákov žijúcich v zahraničí, prípadne ďalšie s danou problematikou súvisiace vedecko-výskumné aktivity.

Cieľom je tvorba a vydávanie zborníkov z konferencií a odborných prác realizovaných na základe dotácie úradu.

Cieľom je rozvoj komunít Slovákov žijúcich v zahraničí výstavbou, rekonštrukciou alebo zmenou stavieb, ktoré sú svojím poslaním (napr. školy, múzeá, kostoly, divadlá, amfiteátre, kultúrne centrá) významné pre udržiavanie ich národného povedomia a kultúrnej identity, ako aj pre ich revitalizáciu.

Úplné informácie o aktivitách a oprávnených výdavkoch nájdete v prílohe, medzi nimi napríklad:

Podpora účasti na vzdelávacích podujatiach v Slovenskej republike,
Podpora medzinárodnej spolupráce
Vedecká a výskumná činnosť
Podpora medzinárodnej spolupráce
Vydavateľská činnosť

 

Oprávnené výdavky

 

ocenenia, plakety, suveníry, diplomy

oprava, servis

cestovné náhrady (napr. ubytovanie, strava, cestovné, preprava - okrem  osobných motorových vozidiel)

 

 

platby za odborné služby (honoráre), ktoré si žiadateľ nedokáže zabezpečiť sám v rámci vlastných prevádzkových nákladov (napr. odborný preklad, tlmočenie, osvetlenie, ozvučenie a pod.)

didaktický materiál, pomôcky k výučbe

 

 

prenájom priestorov (vyúčtovanie na základe nájomnej zmluvy s výnimkou krátkodobého prenájmu, kde stačí doložiť faktúru)

licencie, autorské práva, software, servery

 

 

 

propagácia, tlač vrátane predtlačovej prípravy (napr. publikácie, pozvánky a pod.  - k vyúčtovaniu je potrebné pripojiť príslušný exemplár tlačoviny)

nákup tovaru (napr. nábytok, zariadenia, fotoaparát, kamera, hudobné nástroje, knihy, časopisy, CD, DVD a pod.)

 

technické zabezpečenie (napr. PC, notebook, pripojenie na internet a pod.)

 

 

reprezentačné náklady týkajúce sa pozvaných hostí (napr. letenka, ubytovanie a pod.)

 

stavebný materiál a stavebné práce

 

 

 

2. Oblasť kultúry

Cieľom je udržanie a rozvoj národného povedomia a kultúrnej identity Slovákov žijúcich v zahraničí pri rešpektovaní ich doterajšieho národnostného i kultúrneho vývoja.

Cieľom je tiež podpora mobility osôb pracujúcich v oblasti krajanskej kultúry, umelcov, kultúrnych diel a produktov a medzikultúrneho dialógu.

Cieľom je aj zabezpečovanie ochrany, obnovy, reštaurovania, využívania a prezentácia kultúrneho dedičstva najmä na úseku starostlivosti o pamiatky, zbierkové fondy múzeí a galérií a knižných fondov.

Cieľom je rozvoj komunít Slovákov žijúcich v zahraničí výstavbou, rekonštrukciou alebo zmenou stavieb, ktoré sú svojím poslaním (napr. školy, múzeá, kostoly, divadlá, amfiteátre, kultúrne centrá) významné pre udržiavanie ich národného povedomia a kultúrnej identity, ako aj pre ich revitalizáciu.

 3. Oblasť informačná

Cieľom je podpora informačnej spoločnosti prostredníctvom tvorby a rozvoja informačných systémov, platforiem a technológií,  edičných aktivít a spolupráce. Informačné systémy slúžia na zhromažďovanie, organizovanie, distribúciu údajov a predstavujú súbor činností, ktoré zabezpečujú zber, prenos, uchovávanie, spracovávanie, distribúciu a prezentáciu informácií týkajúcich sa problematiky Slovákov žijúcich v zahraničí.

Cieľom je tiež zvýšenie informovanosti a právneho povedomia Slovákov žijúcich v zahraničí a podpora mechanizmov mimosúdneho riešenia sporov, konzultácií a právnej pomoci súvisiacich so zachovaním ich národného povedomia a kultúrnej identity a v širšom ich plnohodnotného uplatnenia sa v cudzom prostredí v rámci integrácie (nie asimilácie) do spoločnosti.

3. Oblasť médií

Cieľom je sprostredkovávanie špecifických informácií o slovenskom zahraničí. Masmédium ako skupina médií plní funkciu, ktorá môže naraz zabezpečiť informovanosť veľkého počtu ľudí.
Vzťahuje na organizované spôsoby šírenia faktov, názorov a iných informácií.

- Podpora rozhlasového a televízneho vysielania v slovenskom zahraničí
- Podpora vzájomnej spolupráce medzi slovenským zahraničím a Slovenskou republikou
- Vydanie nosiča obrazového a zvukového záznamu alebo zvukového a multimediálneho nosiča
- Podpora medzinárodnej spolupráce

PODROBNÉ INFORMÁCIE V PRÍLOHE (nahradím po publikácii nového metodického pokynu. Oblasti zostávajú rovnaké ako v r. 2013).

www.uszz.gov.sk

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV