Výzva v rámci programu Kultúra národnostných menšín na rok 2014

Úrad vlády Slovenskej republiky vyhlasuje
II. VÝZVU na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Kultúra národnostných menšín na rok 2014

za účelom zachovania, vyjadrenia, ochrany a rozvoja identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín, výchovy a vzdelávania k právam národnostných menšín, interetnického a interkultúrneho dialógu a porozumenia medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

II. výzva sa vyhlasuje pre národnostné menšiny, ktoré nevyčerpali svoj pridelený disponibilný objem finančných prostriedkov na rok 2014:

Národnostná menšina

suma v EUR

podprogram

Česká národnostná menšina

64 780

všetky

Maďarská národnostná menšina 1.1.

100 000

1.1

Maďarská národnostná menšina 1.2 - 2.3.

8 573

1.2 - 2.3

Moravská národnostná menšina

7 758

všetky

Rómska národnostná menšina

53 309

všetky

Multikultúrne a interetnické aktivity

6 000

3.1 - 3.5

S P O L U

240 420

 

Program Kultúra národnostných menšín sa člení na nasledovné podprogramy:

1. zachovanie, vyjadrenie, ochrana a rozvoj identity a kultúrnych hodnôt národnostných menšín,

1.1.edičná činnosť, podpora periodickej a neperiodickej tlače, zvukových a multimediálnych nosičov a elektronických výstupov,

1.2.aktivity divadiel a ľudovoumeleckých súborov a aktivity kultúrnych inštitúcií a cirkevných inštitúcií,

1.3.podpora kultúrnych aktivít a umeleckej tvorby,

1.4.výskum kultúry, života, histórie, jazyka a identity príslušníkov menšín,

1.5.vzdelávacie projekty,

1.6.záujmová činnosť a využitie voľného času,

1.7.zahraničné kultúrne aktivity a medzinárodné kultúrne aktivity.

2. výchova a vzdelávanie k právam národnostných menšín

2.1.podpora výchovy a vzdelávania detí a mládeže v oblasti práv národnostných menšín,

2.2.podpora vzdelávania a školenia v oblasti práv národnostných menšín,

2.3.analytická, expertná a edičná činnosť v oblasti práv národnostných menšín.

3. interetnický a interkultúrny dialóg a porozumenie medzi národnostnou väčšinou a národnostnými menšinami a etnickými skupinami.

3.1.podpora vzájomného porozumenia a zbližovania medzi národnostnými skupinami, medzi národnostnou väčšinou a menšinami, ako aj medzi národnostnými menšinami navzájom,

3.2.projekty zamerané na identifikáciu a spoznávanie spoločných kultúrnych, umeleckých a vedeckých hodnôt a tradícií,

3.3.projekty zamerané na odkrývanie a spoznávanie rodinnej, miestnej a regionálnej histórie, tradícií, osobností a pamiatok v národnostne zmiešanom prostredí,

3.4.podpora zahrnutia rešpektovania, porozumenia a tolerancie voči menšinovým jazykom a kultúram do systému výchovy a vzdelávania, ako aj do pôsobenia masovokomunikačných prostriedkov,

3.5.podpora výmenných programov, pobytov, spoločných vzdelávacích podujatí, vedomostných a umeleckých súťaží pre deti a mládež z rôznych národnostných a jazykových skupín.

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV