Výzva v rámci Švajčiarsko-slovenského štipendijného fondu

Koordinačná jednotka pre Švajčiarsko-slovenský Štipendijný  fond vyhlásila Výzvu pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2013
Výber štipendistov: koniec augusta 2013
Začiatok štipendijného pobytu: 01.10.2013 - 31.08.2014

V rámci programu sa poskytujú výskumné štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov (doktorandov a postdoktorandov) v trvaní minimálne 6 mesiacov a maximálne 18 mesiacov v prípade postdoktorandov a 24 mesiacov v prípade doktorandov, pričom všetky schválené štipendijné pobyty sa musia skončiť najneskôr 31. 10. 2015.

O čo ide?

 • cieľom programu Sciex-NMSch je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych nerovností v rozšírenej Európskej únii prostredníctvom podporovania vedeckých kapacít výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ (NČŠ) a udržateľných výskumných partnerstiev medzi desiatimi NČŠ a Švajčiarskou konfederáciou
 • Sciex-NMSch poskytuje štipendiá na výskumné projekty vo všetkých akademických disciplínach, v ktorých chcú dvaja výskumní pracovníci alebo pracoviská zo Švajčiarskej konfederácie a NČŠ spolupracovať a majú potrebné odborné znalosti a kvalifikované ľudské zdroje
 • v rámci programu sa poskytujú
  1. výskumné štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov (doktorandov a postdoktorandov) v trvaní minimálne 6 mesiacov a maximálne 18 mesiacov v prípade postdoktorandov a 24 mesiacov v prípade doktorandov a
  2. finančná podpora na krátkodobé výskumné návštevy pre starších výskumných pracovníkov, ktorí okrem vlastných výskumných aktivít pôsobia aj ako tútori mladých výskumných pracovníkov
 • na Slovensku sa program Sciex-NMSch realizuje v rokoch 2010 až 2016
 • program je financovaný v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii; na podporu pobytov slovenských výskumníkov vo Švajčiarsku je vyčlenených 2 769 000 CHF
 • koordinačnou jednotkou programu na Slovensku je SAIA, n. o., na základe Zmluvy o realizácii projektu č. SFM01090001 "Zabezpečenie činnosti Koordinačnej jednotky pre Štipendijný fond" zo dňa 23. 3. 2010; činnosť koordinačnej jednotky je financovaná zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky

Kto sa môže zapojiť?

 • zapojiť sa môžu oprávnené skupiny (doktorandi, postdoktorandi a ich tútori) zo všetkých vysokých škôl na Slovensku (štátnych, verejných a súkromných), ako aj zo Slovenskej akadémie vied
 • pre zoznam oprávnených partnerských organizácií vo Švajčiarsku kliknite sem (odkaz na www.sciex.ch); vhodného partnera vo Švajčiarsku si možno vyhľadať podľa zadaných kritérií aj prostredníctvom Databázy profesorov a profesoriek na švajčiarskych vysokých školách - www.proff.ch (iba v nemčine a vo francúzštine)

Podrobnejšie podmienky k predkladaniu žiadostí ako aj informácie ohľadom Švajčiarsko-slovenského Štipendijného fondu môžete nájsť na stránke www.sciex.sk.

Zdroj informácií: www.sciex.sk

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV