Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Výzva v rámci Švajčiarsko-slovenského štipendijného fondu

Koordinačná jednotka pre Švajčiarsko-slovenský Štipendijný  fond vyhlásila Výzvu pre slovensko-švajčiarske tímy na predkladanie žiadostí v programe Sciex-NMSch.

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2013
Výber štipendistov: koniec augusta 2013
Začiatok štipendijného pobytu: 01.10.2013 - 31.08.2014

V rámci programu sa poskytujú výskumné štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov (doktorandov a postdoktorandov) v trvaní minimálne 6 mesiacov a maximálne 18 mesiacov v prípade postdoktorandov a 24 mesiacov v prípade doktorandov, pričom všetky schválené štipendijné pobyty sa musia skončiť najneskôr 31. 10. 2015.

O čo ide?

Kto sa môže zapojiť?

Podrobnejšie podmienky k predkladaniu žiadostí ako aj informácie ohľadom Švajčiarsko-slovenského Štipendijného fondu môžete nájsť na stránke www.sciex.sk.

Zdroj informácií: www.sciex.sk