Výzva VEGA na rok 2018

Výzva na podávanie žiadostí o dotáciu na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018

Podávané žiadosti o dotácie na nové projekty VEGA so začiatkom riešenia v roku 2018 majú byť na základe tejto výzvy orientované na podporu zvyšovania kvality základného výskumu v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky a posilnenia konkurencieschopnosti Slovenska.

Žiadosť musí byť podaná v súlade s výzvou, štatútom, pravidlami VEGA a pokynmi v elektronickom formulári. Termín elektronického podávania žiadostí prostredníctvom on-line systému e-VEGA je do 28. 4. 2017 do 14.00 hod. V súvislosti s postupnou debyrokratizáciou sa v písomnej forme zasiela poštou iba vygenerované potvrdenie o podaní žiadosti.

1 riešiteľ môže byť vedúcim najviac 1 projektu a 1 riešiteľ z pracoviska rezortu školstva sa môže podieľať maximálne na 2 projektoch evidovaných vo VEGA (výnimkou sú riešitelia, ktorým sa projekt končí v aktuálnom roku).

Príslušná komisia VEGA sa bude pri hodnotení podaných žiadostí zameriavať aj na kvalitu publikačnej činnosti vedúceho projektu a jeho zástupcu, primeranosť a opodstatnenosť finančných požiadaviek vzhľadom na vytýčené ciele a úlohy, metodológiu a veľkosť riešiteľského kolektívu, či projekt má charakter základného výskumu a či odborne patrí do náplne danej komisie, v prípade negatívneho posúdenia vyradí takúto žiadosť z ďalšieho hodnotenia.

Pri posudzovaní žiadosti bude komisia prihliadať aj na spoluprácu viacerých fakultných pracovísk a vysokých škôl v rámci jedného projektu a účasť doktorandov na riešení projektu.

Prosím, pozrite prílohy.

Ďalšie informácie na tejto webstránke.

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV