Výzvy pre Horizont 2020 zverejnené

Európska komisia zverejnila prvé výzvy nového rámcového programu pre výskum a inovácie Horizont 2020. Po prvý krát boli uvedené priority financovania po dobu nasledujúcich dvoch rokov v hodnote vyššej ako 15 miliárd EUR.

V rámci roku 2014 je alokovaných na výzvy 7,8 miliardy EUR a financovanie sa zameriava na tri kľúčové piliere programu Horizont 2020:

  • Excellent Science/ Excelentná veda: s rozpočtom približne 3 miliardy €, vrátane 1,7 miliardy € z grantov Európskej rady pre výskum určených pre najlepších vedcov a 800 milliónov € z grantov Marie Skłodowska-Curie pre mladých výskumných pracovníkov (pozri MEMO/13/1123).
  • Industrial Leadership/ Vedúce postavenie priemyslu: 1,8 miliardy € na podporu vedúceho postavenia európskeho priemyslu v oblastiach IKT, nanotechnológie, vyspelej výroby, robotiky, biotechnológie a vesmíru.
  • Societal challenges/ Spoločenské výzvy: 2,8 miliardy € na inovatívne projekty zamerané na sedem sociálnych výziev Horizontu 2020: zdravie, poľnohospodárstvo, námorníctvo a bioekonómia, energetika, doprava, boj proti zmene klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a surovín, reflexné spoločnosti a bezpečnosť.

Viac o  výzve:

Kľúčové odkazy:

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html
http://www.7rp.sk/

http://www.7rp.sk/aktuality/prezentacie-z-informacnych-dni-k-horizontu-2020.html (prezentácie z celoslovenských informačných dní)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/official-documents (oficiálne dokumenty)
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/experts/index.html  (experti)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/newsroom/551/ (o úspešných projektoch)
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/node/119 (Horizon 2020 factsheets)
http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/grants/applying-for-funding/find-partners_en.htm (Which countries are eligible for funding)

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV