Výzvy v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť členov grémia menuje minister školstva Slovenskej republiky a päť členov spolkový minister pre vedu a výskum Rakúskej republiky.

Výzva na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie

Najbližší termín na predkladanie projektových žiadostí v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko je 15. 5. 2013.

V prípade projektov sa možno uchádzať o financovanie nasledujúcich aktivít:

  • realizáciu letných jazykových škôl
  • podporu projektov doktorandov a postdoktorandov s cieľov vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho kariérneho stupňa
  • realizáciu spoločných odborných školení, ako aj školení v oblasti soft-skills.

Každý predkladateľ projektu sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať a jeho registráciu musí potvrdiť administrátor programu. Až po doručení e-mailu s heslom sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť projektovú žiadosť. Ak už ste sa v minulosti registrovali a máte prihlasovacie údaje, stačí sa do systému prihlásiť a začať vytvárať projektovú žiadosť.

Kompletná informácia o projektoch je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Projekty Akcie.

Priamy link na podávanie projektových žiadostí je http://projekt.aktion.saia.sk.

Výzva na predkladanie žiadostí pre diplomantov, doktorandov, postdoktorandov, na letný jazykový kurz a štipendiá na krátkodobé pobyty

V rámci Akcie Rakúsko - Slovensko sa môžu v roku 2013 ucházať žiadatelia o nasledujúce štipendiá:

  • výskumné pobyty doktorandov 3 – 6 mesiacov
  • výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 3 – 6 mesiacov
  • pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/inžinierskej diplomovej práce 1 – 3 mesiace
  • letný jazykový kurz (uchádzať sa môžu študenti a doktorandi z technických odborov)

V kategórii Krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pedagógov (1 – 3 dni) sa prijímajú žiadosti o štipendium priebežne počas celého roka.

Štipendiá pre diplomantov

Štipendium pre diplomantov (1 - 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť, využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 €/mes. Uzávierka: marec a október

 Štipendiá pre doktorandov

Štipendium pre doktorandov (3 - 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť, využívať pri príprave svojej dizertačnej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 €/mes. Uzávierka: marec a október

Štipendiá pre postdoktorandov

Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 - 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov. Výška štipendia: 1500 €/mes. Uzávierka: marec

Štipendiá na krátkodobé pobyty

Pedagogickí a vedeckí pracovníci a doktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl, ako aj z akadémií vied, sa môžu uchádzať o toto štipendium, ktoré možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami s partnerskej krajiny (max. 3 dni). Výška štipendia: 90 €/deň. Uzávierka: priebežne počas roka

Štipendiá na letný jazykový kurz

Štipendium pre študentov a doktorandov na absolvovanie letnej jazykovej školy. Uzávierka: marec

 

Zdroj: www.aktion.saia.sk

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV