Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície...

Zabezpečovanie výkonnostného a vrcholového športu a rozvoja telesnej kultúry v športových kluboch polície a organizovania športových súťaží a športových podujatí Úniou telovýchovných organizácií polície Slovenskej republiky podľa § 2 písm. g) zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Vyhlasovateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Termín trvania výzvy: 11.4.2017 - 26.5.2017

Oprávnení žiadatelia: Žiadosť o dotáciu si môžu podať subjekty uvedené v § 3 zákona č. 526/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky v znení zákona č. 287/2012 Z .z. a športové kluby, ktoré plnia povinnosti športovej organizácie spĺňajúcej zákonné požiadavky na spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov a to v čase, spôsobom a v rozsahu, ktorý určuje zákon č. 440/2015 Z. z. o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Cieľ projektu:

Zlepšovanie výsledkov športovcov športových klubov polície a úspešná reprezentácia rezortu MV SR doma i v zahraničí, propagácia športu a výchova mladej generácie k správnym zásadám životného štýlu.

Oprávnené aktivity:

Dotáciu možno poskytnúť organizácii na projekty zamerané na:

Účasť jednotlivcov a družstiev všetkých vekových kategórií v súťažiach na Slovensku, v medzinárodných súťažiach na Slovensku i v zahraničí, zabezpečenie ich športovej prípravy/ tréningový proces, sústredenia, výcvikové tábory, prípravné stretnutia na Slovensku i v zahraničí, náklady športovcov a nevyhnutného realizačného tímu spojené so zabezpečením prípravy športovcov a ich účasti na súťažiach doma i v zahraničí, pitný režim a doplnky výživy, zdravotné zabezpečenie, funkčné a lekárske vyšetrenia, regeneráciu a rehabilitáciu športovcov, športovú výstroj a materiálne vybavenie neinvestičného charakteru, organizovanie športových súťaží, podujatí a aktivít pre členov športových klubov polície, vzdelávanie trénerov a ďalších odborných pracovníkov, poplatky športovým zväzom, medzinárodným športovým organizáciám a účasť na zasadnutiach ich orgánov, činnosť orgánov a odborných komisií, činnosť sekretariátov

Organizovanie športových podujatí pre policajtov, zamestnancov MV SR a ich rodinných príslušníkov

Ukazovateľ:

Porovnanie športových klubov polície na základe exaktne kvantifikovaných výsledkov ich činnosti v roku 2016

Objem zdrojov: v kategórii 600 v sume 750 000,- eur

Minimálna výška dotácie: 500,- eur v kategórii 600

Maximálna výška dotácie: 300 000,- eur v kategórii 600

 

Viac informácií: http://www.minv.sk/?vyzvy-rok-2017

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV