Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie - podpora športu a zdravého životného štýlu

ČSOB nadácia prioritne podporí projekty spadajúce do oblasti:

  • podpory zdravého životného štýlu detí, mládeže, dospelých a ľudí so zdravotným postihnutím (projekty z oblasti podpory športu, podpory zdravého a aktívneho životného štýlu, napríklad revitalizácie a rekonštrukcie ihrísk a hracích plôch, športové turnaje amatérskych klubov),
  • ochrany a podpory zdravia detí,
  • podpory vzdelávania s dôrazom na vzdelávanie študentov VŠ z oblasti finančníctva.

Prostredníctvom zamestnancov ČSOB sa o grant môžu uchádzať mimovládne organizácie (nadácie, občianske združenia, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, neinvestičné fondy, účelové zariadenia cirkví) a školy, vrátane materských škôl.

O podporu sa môže uchádzať len projekt odporučený zamestnancom ČSOB. Žiadateľ je povinný vo formulári uviesť meno zamestnanca, ktorý projekt odporúča, oddelenie, na ktorom pôsobí, miesto pôsobiska, telefónne číslo a/alebo firemný e-mail zamestnanca. Neoddeliteľnou súčasťou je odporučenie zamestnanca, ktorý organizáciu a projekt odporúča. V odporúčaní žiadateľ tiež uvedie, ako sa bude zamestnanec zapájať do projektu, prečo projekt odporúča a ako v minulosti s organizáciou spolupracoval. Jeden zamestnanec môže podporiť maximálne jeden projekt. Pre účely tejto výzvy sa zamestnancom ČSOB Finančnej skupiny rozumejú zamestnanci týchto spoločností: Československá obchodná banka, ČSOB Poisťovňa, ČSOB Stavebná sporiteľňa, KBC Asset Management NV a ČSOB Leasing.

Všetky formuláre nájde žiadateľ na https://csobnadacia.egrant.sk/.

1. december 2017 – 31. júl 2018 realizácia projektov (čerpanie grantu), monitoring – osobne, telefonicky

Zamestnanecký grantový program ČSOB nadácie má k dispozícii 170 000 eur. Predpokladá sa podpora približne 50 až 70 projektov. Minimálne výška žiadosti o grant je 1 000 eur a maximálna výška žiadosti o grant je 3 000 eur. Požadovanú výšku grantu môže nezávislá hodnotiaca komisia znížiť alebo upraviť.

Ďalšie informácie v prílohách a na webstránke CSOB.

V prílohe sa nachádzajú aj projekty financované v predchádzajúcom období.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV