Zverejnená výzva APVV - VV 2015

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov výskumu a vývoja VV2015.

Dátum vyhlásenia výzvy je 9.9.2015, dátum ukončenia výzvy je 11.11.2015.
Max. dotácia pre 1 projekt: 250 000 €
Predpokladaný začiatok riešenia projektov je 1. júla 2016. Doba riešenia projektov nemôže byť dlhšia ako 48 mesiacov.
Rozhodnutia o žiadostiach agentúra zverejní najneskôr 4 mesiace od najneskoršieho dátumu predloženia žiadostí.

Verejná výzva VV 2015 nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja (ďalej len „projekt“). Ich zameranie, ciele a vecnú náplň výskumu a vývoja určuje žiadateľ.

Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja.Pri projektoch, v ktorých je uvedené, že riešenie bude mať priame využitie v praxi, je neoddeliteľnou súčasťou žiadosti originál alebo úradne overená kópia zmluvy / zmlúv o budúcej zmluve o využití výsledkov riešenia projektu v praxi medzi žiadateľom a všetkými odberateľmi výsledkov riešenia projektu uvedenými v Žiadosti.

Viac informácií a celé znenie výzvy vrátane príloh na http://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2015?tab=call 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV