Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje túto výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/03
Dátum vyhlásenia: 22.04.2016
Dátum uzavretia: 31.08.2016 
Prioritná os: 2. KVALITNÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
Investičná priorita: 3. Zachovanie, ochrana, podpora a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva (6c))
Konkrétny cieľ: 2.1 Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu
Typy oprávnených aktivít:

  • Investičné aktivity na zlepšenie technického stavu prírodných a kultúrnych pamiatok cezhraničného významu s cieľom ďalšieho vyuţitia prírodného a kultúrneho dedičstva.
  • Investičné a neinvestičné aktivity na zlepšenie prístupu k prírodným a kultúrnym pamiatkam (napr. značenie, oddychové zóny) realizované vo forme doplnkových aktivít. V rámci fondu malých projektov môţu byť implementované ako plnohodnotné aktivity.
  • Plánovanie, príprava a budovanie cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia kultúrne a prírodne významných lokalít cezhraničnom regióne .
  • Investičné aktivity na zvýšenie dostupnosti lokalít s prírodnými a kultúrnymi pamiatkami prostredníctvom zlepšenia stavu ciest II. a III. triedy (rekonštrukcia vybraných cestných úsekov, zlepšenie kvality povrchu vozoviek, obnova existujúcich a vybudovanie nových cestných prvkov).
  • Činnosti podporujúce tvorbu ucelených tematických produktov zaloţených na vyuţívaní prírodného a kultúrneho dedičstva, t.j. spájanie viacerých objektov kultúrneho a prírodného dedičstva ako ucelených produktov pre návštevníkov.
  • Podpora zavádzania sluţieb podporujúcich vyuţívanie potenciálu kultúrneho a prírodného dedičstva.
  • Aktivity na prezentáciu prírodného a kultúrneho dedičstva realizované vo forme doplnkových aktivít.

Podrobný výpis projektových aktivít sa nachádza v prílohe 02_Intervenčná logika (pdf).

Medzi oprávnených žiadateľov patria aj verejné vysoké školy.
Miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 5 %
Nakoľko táto výzva umožňuje realizovať aktivity projektu mimo oprávneného územia, t.j. uplatňuje sa článok 20, bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, oprávnenými žiadateľmi sú žiadatelia so sídlom v SR a ČR uvedení v zozname oprávnených žiadateľov. Táto výzva neumožňuje realizáciu trilaterálnych projektov, t.j. projektov s účasťou partnerov s iných krajín ako SR a ČR.

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ)
Žilina, 8.6. (pre výzvu 03 a 04). Pozvánka na seminár vo formáte MS Word

Viac informácií o výzvach nájdete tu.

Úspešné projekty z programového obdobia 2007 – 2013.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV