Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov (Interreg ČR - SR)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje túto výzvu: na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/02
Dátum vyhlásenia: 22.04.2016
Dátum uzavretia: 25.07.2016 
Prioritná os: 3. ROZVOJ MIESTNYCH INICIATÍV
Investičná priorita: 5. Podpora právne a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami (11B)

Konkrétny cieľ: 3.1 Zvýšenie kvalitatívnej úrovne cezhraničnej spolupráce miestnych a regionálnych aktérov
Typy oprávnených aktivít:

  • Spoločné plánovanie, stratégie a štúdie v cezhraničnom regióne.
  • Zvyšovanie inštitucionálnych kapacít a zručností organizačných štruktúr v oblastiach efektívnej správy, vzdelávania, kultúrneho a prírodného dedičstva.
  • Rozvoj spolupráce inštitúcií verejnej správy.
  • Vytváranie a upevňovanie partnerstiev, sietí a podporných cezhraničných štruktúr.

Podrobný výpis projektových aktivít sa nachádza v prílohe 02_Intervenčná logika (pdf).

Medzi oprávnených žiadateľov patria aj verejné vysoké školy.
Miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 5 %
Nakoľko táto výzva umožňuje realizovať aktivity projektu mimo oprávneného územia, t.j. uplatňuje sa článok 20, bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, oprávnenými žiadateľmi sú žiadatelia so sídlom v SR a ČR uvedení v zozname oprávnených žiadateľov. Táto výzva neumožňuje realizáciu trilaterálnych projektov, t.j. projektov s účasťou partnerov s iných krajín ako SR a ČR.

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ)
Žilina, 8.6. (pre výzvu 03 a 04). Pozvánka na seminár vo formáte MS Word

Viac informácií o výzvach nájdete tu.

Úspešné projekty z programového obdobia 2007 – 2013.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV