Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce (Interreg ČR - SR)

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako riadiaci orgán v spolupráci s Ministerstvom pro místní rozvoj ČR ako národným orgánom pre program spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Česká republika vyhlasuje túto výzvu: na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok:

Kód výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2016/01
Dátum vyhlásenia: 22.04.2016
Dátum uzavretia: 25.07.2016 
Prioritná os: 1. VYUŽÍVANIE INOVAČNÉHO POTENCIÁLU
Investičná priorita: 1. Príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích, odborných vzdelávacích a školiacich programov (10b)
Konkrétny cieľ: 1.1 Zvýšenie relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce s cieľom zlepšenia uplatniteľnosti na trhu práce
Typy oprávnených aktivít:

  • Tvorba, zavádzanie a overovanie nových a inovovaných spoločných vzdelávacích programov pre základné, stredné a vysoké školy s dôrazom na získanie kľúčových kompetencií poţadovaných praxou.
  • Systematická inštitucionálna spolupráca medzi vzdelávacími inštitúciami, inštitúciami pôsobiacimi v oblasti vzdelávania, zamestnávateľmi a úradmi práce s cieľom zvýšenia relevantnosti vzdelávania s ohľadom na potreby zamestnávateľov v cezhraničnom regióne.
  • Podpora výmeny odborných poznatkov a skúseností, realizácia výmenných pobytov a stáţí pre pedagogický personál, ţiakov a študentov.
  • Podpora vytvárania stratégií, partnerstiev a regionálnych „paktov“ pre rozvoj ľudských zdrojov, vrátane celoţivotného vzdelávania.
  • Zvyšovanie povedomia ţiakov a rodičov o ponuke vzdelávania prostredníctvom sluţieb kariérnej orientácie a poradenstva, propagácie a zvýšenia atraktívnosti technických odborov a škôl (remeselné a prírodovedné odbory).
  • Investície do skvalitnenia vzdelávacej infraštruktúry realizované len ako doplnkové aktivity s dôrazom na zavádzanie inovatívnych technológií, nových prvkov výučby, zvýšenie podielu praktickej prípravy, prvkov výučby orientovaných na reálne potreby trhu práce najmä v technických odboroch, vybavenie pre spoločnú odbornú prípravu.
  • Tvorba spoločných programov celoţivotného vzdelávania pre dospelú populácia, vrátane zavádzania nových prístupov k zvyšovaniu atraktívnosti a efektívnosti celoţivotného vzdelávania pre firmy a jednotlivcov.

Podrobný výpis projektových aktivít sa nachádza v prílohe Oprávnené aktivity (pdf).

Medzi oprávnených žiadateľov patria aj verejné vysoké školy.
Miera spolufinancovania zo zdrojov žiadateľa: 5 %
Nakoľko táto výzva umožňuje realizovať aktivity projektu mimo oprávneného územia, t.j. uplatňuje sa článok 20, bod 2 nariadenia (EÚ) č. 1299/2013, oprávnenými žiadateľmi sú žiadatelia so sídlom v SR a ČR uvedení v zozname oprávnených žiadateľov. Táto výzva neumožňuje realizáciu trilaterálnych projektov, t.j. projektov s účasťou partnerov s iných krajín ako SR a ČR.

Semináre pre žiadateľov (Interreg V-A SK-CZ)
Žilina, 8.6. (pre výzvu 03 a 04). Pozvánka na seminár vo formáte MS Word

Úspešné projekty z programového obdobia 2007 – 2013.

Viac informácií nájdete tu.

 

 

 

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy

ARCHÍV VÝZIEV