CEEPUS - Siete spolupracujúcich vysokých škôl

CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá)

Vysoká škola má možnosť založiť novú sieť alebo vstúpiť do spolupráce v rámci existujúcej siete.

https://ceepus.saia.sk/sk/main/siete-spolupracujucich-vysokych-skol/zoznam-sieti-na-akademicky-rok-2020/2021

https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

https://ceepus.saia.sk/sk/aktuality/system-na-registraciu-sieti-na-akademicky-rok-2020/2021-je-o

Termín uzávierky: 15.1.2022
Termín na nahratie potrebných dokumentov je 31. január 2022

Program pod­poruje mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov v rámci 15 členských štátov programu. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedón­sko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko a osobitný status má Univerzita v Prištine v Kosove. V sieti spolupracuje koordinujúca inštitúcia s partnerskými inštitúciami. Koordi­nátorom a partnermi sú vysokoškolskí učitelia.

Program podporuje:

1. semestrálne pobyty študentov a doktorandov (3 – 10 mesiacov),

2. krátkodobé pobyty študentov a doktorandov spojené s vypracovaním diplomových a dizertačných prác (1 – 2 mesiace),

3. prednáškové pobyty vysokoškolských učiteľov,

4. študentské exkurzie a intenzívne kurzy.

Informácie o mobilitách: https://ceepus.saia.sk/sk/main/stipendia-na-mobility/

Pre úspešné zapojenie sa do programu je potrebné, aby partnerské inštitúcie v rámci siete mali zámer rozvíjať spoločné študijné programy a systém na uľahčenie vzájomného uzna­nia štúdia. Minimálne dve spolupracujúce vysoké školy v sieti by mali poskytovať alebo roz­víjať aspoň jeden spoločný študijný program vedúci k spoločným diplomom (spoločné vede­nie dizertačných alebo diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom).

Registrované siete sú schvaľované na národnej a medzinárodnej úrovni. Schválené siete realizujú svoj program nasledujúci akademický rok. Zoznam schválených sietí je na webstránke https://ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb

Podmienky pre založenie spolupracujúcej siete:

- vzájomné uznávanie časti štúdia absolvovaného na hostiteľskej vysokej škole,
- existujúci systém ECTS,
- poskytovanie prednášok, seminárov a iných foriem výučby v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku, príp. v jazyku niektorého z členských štátov,
- nevyžadovanie žiadnych študijných a/alebo registračných poplatkov od účastníkov mo­bility prichádzajúcich v rámci programu.

Podrobné informácie k registráciám sietí / pripojeniu k sieti:

http://ceepus.saia.sk/sk/main/siete-spolupracujucich-vysokych-skol/registracia-sieti

Na tejto stránke si môžete prehliadať podľa krajín zapojené univerzity, ich siete, informácie k sieťam, spolupracujúcim pracoviskám.

https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx

Informácie o zmenách a novinkách týkajúcich sa registrácie sietí na akademický rok 2020/2021 nájdete v tomto dokumente.

Veda a výskum

Referát projektov

Aktuálne výzvy