Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Interreg Dunajský nadnárodný program 2014-2020 (Úrad vlády SR)

Dunajský nadnárodný program 2014-2020 (Úrad vlády Slovenskej republiky)

Prvá výzva na predkladanie projektov
bude spustená 23.-24. 9. 2015

http://www.danube2014.gov.sk/

Prioritné osi Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020:


Priorita 1: Inovatívny a sociálne zodpovedný dunajský región
Špecifický cieľ 1.1: Zlepšiť rámcové podmienky pre inovácie
Zlepšiť inštitucionálne a infraštruktúrne rámcové podmienky a nástroje politiky pre výskum a inovácie na zabezpečenie širšieho prístupu k znalostiam na vývoj nových technológií a rozvoj sociálneho rozmeru inovácií.
Špecifický cieľ 1.2: Zvýšiť kompetentnosti v oblasti podnikových a sociálnych inovácií
Podporiť inovatívne systémy učenia sa na zvýšenie kompetentností zamestnancov v podnikovom sektore, posilniť kultúru podnikateľstva a učenie sa s prispením k lepšiemu plneniu sociálnych potrieb a poskytovaniu služieb vo všeobecnom záujme

Priorita 2: Dunajský región zodpovedný voči životnému prostrediu a kultúre
Špecifický cieľ 2.1: Podporiť udržateľné využívanie prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov
Posilniť spoločné a integrované prístupy k zachovaniu a manažmentu rozmanitosti prírodného a kultúrneho dedičstva a zdrojov v dunajskom regióne ako základ pre stratégie trvalo udržateľného rozvoja a rastu.
 
Kick-off konferencia Interreg Dunajského nadnárodného programu 2014-2020
23.-24. 9. 2015 v Budapešti
Registrovať na konferenciu sa môžete na stránke http://www.dtpevent.eu/

Na konferencii bude spustená prvá výzva programu. Očakáva sa viac ako 500 ľudí. Agenda zahŕňa všeobecné informácie o programe a o prvej výzve, panelovú diskusiu a osem workshopov podľa jednotlivých špecifických cieľov. Na konferencii bude možné nájsť budúcich zahraničných partnerov pre Vaše projekty.

Po spustení výzvy pripravujeme národné informačné dni v Prešove a v Bratislave pre Dunajský nadnárodný program. Bližie informácie budú zverejnené na tejto stránke.
 
Špecifický cieľ 2.2:Podpora obnovy a manažmentu ekologických koridorov
Posilniť efektívne prístupy k zachovaniu, obnove a manažmentu biokoridorov a mokradí nadnárodného významu s cieľom prispieť k lepšiemu stavu z hľadiska ochrany pokiaľ ide o ekosystémy európskeho významu.
Špecifický cieľ 2.3: Posilniť nadnárodné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám
Posilniť spoločné a integrované prístupy k ďalšiemu rozvoju a implementácii Plánov manažmentu povodia v Partnerských štátoch v súlade s celkovým Plánom manažmentu povodia Dunaja, aby sa zlepšilo cezhraničné vodné hospodárstvo a predchádzanie povodňovým rizikám s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb.
Špecifický cieľ 2.4:Zlepšiť pripravenosť na zvládanie rizika katastrof
Zaviesť efektívnejší systém správy (governance) pre núdzové situácie a zlepšiť pripravenosť verejných orgánov a organizácií civilnej ochrany na lepší manažment prírodných rizík a rizík súvisiacich so zmenou klímy (napr. záplavy, lesné požiare, zosuv pôdy, erózia pôdy, zemetrasenia) a rizík spôsobených ľudskou činnosťou (napr. priemyselné znečistenie rieky v dôsledku havárie) s prispením k udržateľnému poskytovaniu ekosystémových služieb.

Priorita 3: Lepšie prepojený a energeticky zodpovedný dunajský región
Špecifický cieľ 3.1: Podporiť bezpečné dopravné systémy šetrné k životnému prostrediu a vyváženú dostupnosť mestských a vidieckych oblastí
Zlepšiť plánovanie, koordináciu a praktické riešenia pre nízkouhlíkovú/-é a bezpečnejšiu/-e dopravnú sieť a služby, šetrnú/-é k životnému prostrediu, v oblasti programu s prispením k vyváženej dostupnosti mestských a vidieckych oblastí.
Špecifický cieľ 3.2: Zlepšiť energetickú bezpečnosť a energetickú efektívnosť
Prispieť k energetickej bezpečnosti a energetickej efektívnosti v regióne prostredníctvom podpory vyvíjania spoločných regionálnych skladovacích a distribučných riešení a stratégií na zvýšenie energetickej efektívnosti a využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Priorita 4: Dobre spravovaný dunajský región
Špecifický cieľ 4.1: Zlepšiť inštitucionálne kapacity na riešenie významných spoločenských výziev
Posilniť viacúrovňovú a nadnárodnú správu (governance) a inštitucionálne kapacity a zabezpečiť životaschopné inštitucionálne a právne rámce na efektívnejšiu, širšiu a hlbšiu nadnárodnú spoluprácu v celom dunajskom regióne v oblastiach s významnými spoločenskými výzvami.
Špecifický cieľ 4.2: Podporiť správu (governance) a implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región
Zlepšiť systém správy (governance) a schopnosti a kapacity verejných inštitúcií a kľúčových aktérov zapojených do komplexného nadnárodného vývoja projektu na implementáciu Stratégie EÚ pre dunajský región efektívnejším spôsobom.


Na základe uznesenia vlády SR č. 604/2013 sa Úrad vlády SR stal zodpovedným za prípravu a implementáciu Dunajského nadnárodného programu2014-2020 v rámci cieľa Európska územná spolupráca v programovom období 2014 – 2020.
Dunajský nadnárodný program je programom Európskej únie, ktorý nadväzuje na program pre juhovýchodnú Európu, realizovaný v rokoch 2007 – 2013. Nový Dunajský program bude podporovať spoluprácu v krajinách dunajského regiónu predovšetkým v oblastiach posilňovania výskumu a inovácií, ochrany životného prostredia a zvyšovania energetickej účinnosti a podpory udržateľnej dopravy a rozvoja moderných infraštruktúr. Osobitným cieľom bude podpora implementácie a riadenia dunajskej stratégie.
Dunajský nadnárodný program bude disponovať rozpočtom približne 211 miliónov eur, k čomu treba ešte prirátať prostriedky IPA a ENI. Krajinami zapojenými do programu sú Nemecko (Bádensko-Württembersko a Bavorsko), Rakúsko, Slovensko, Česko, Maďarsko, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko, Chorvátsko, Srbska, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Moldavsko a Ukrajina.
Program bude finančne podporený z Európskeho fondu regionálneho rozvoja ERDF a bude sa realizovať v programovom období 2014-2020. Náklady slovenských projektových partnerov môžu byť podporené z prostriedkov ERDF do výšky 85%. Záujemcovia o projektové partnerstvá budú môcť predkladať svoje projektové žiadosti v rámci jednotlivých výziev na predkladanie projektov.
Operačný program Dunajského nadnárodného programu pripravuje Programovací výbor, ktorý zahŕňa zástupcov všetkých partnerských štátov. Funkciu riadiaceho orgánu bude vykonávať Maďarsko. Všetky relevantné informácie budú postupne zverejňované na našej stránke.