Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prehľad riešených projektov

                                             

Projekty riešené na Filozofickej fakulte UMB v roku 2019

K 03/2019 FF UMB realizuje nasledovný počet projektov:

18 projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
7 projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA)
4 projekty Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
1 projekt MŠVVaŠ SR
3 projekty HORIZONT 2020
2 projekty Erasmus+
1 projekt COST
1 projekt INTERREG Central Europe
5 projektov CEEPUS

Aktuálne riešené i ukončené projekty Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) sa evidujú v databáze, v ktorej je možné vyhľadávať základné informácie o projektoch, ich riešiteľoch, spoluriešiteľoch a období riešenia projektov:


Brožúra zameraná na projekty riešené v roku 2018 sa nachádza na tomto odkaze.

 

1. Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Nové projekty v roku 2019:

 


Pokračujúce projekty v roku 2019:

Golema Martin, prof. PaedDr., PhD. 1/0747/18 Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta 1.1.2018-31.12.2020
Görner Karol, prof. PaedDr. PhD. 1/0490/17 Miesto turistiky a športovo - pohybových aktivít v prírodnom prostredí v spôsobe života seniorov 1.1.2017-31.12.2019
Hruboň Anton, PhDr., PhD. 1/0655/17 Prienik ideí fašizmu do politickej kultúry Slovenska v 20. - 40. rokoch 20. storočia, ich etablovanie a variácie v kontexte európskeho vývoja 1.1.2017-31.12.2019
Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD. 1/0020/18 Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní 1.1.2018-31.12.2020
Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD. 1/0563/17 Slovenské dolnozemské enklávy v reflexii slovenského národnoemancipačného hnutia v druhej polovici 19. storočia 1.1.2017-31.12.2019
Kremnický Juraj, Mgr., PhD. 1/0798/18 Inovatívne prostriedky na osvojenie si gymnastických zručností žiakov základných škôl 1.1.2018-31.12.2019
Kubealaková Martina, Mgr., PhD. 1/0157/17 Literárne podoby migrácie 1.1.2017-31.12.2019
Liashuk Viktoria, doc. CSc. 1/0118/17 Slovanské spisovné jazyky v synchrónii a diachrónii: západoslovanský a východoslovanský kontext 1.1.2017-31.12.2019
Maliniak Pavol, PhDr., PhD. 1/0095/17 Kríza a kolaps na pomedzí stredoveku a novoveku (sondy do problematiky v slovenskom kontexte) 1.1.2017-31.12.2019
Mičko Peter, doc. PhDr., PhD. 2/0043/16 Vzostup a pád hospodárskeho vývoja Slovenska 1942 - 1945 1.1.2016-31.12.2019
Patráš Vladimír, Prof., PaedDr., CSc. 1/0598/18 Štylistika mienkotvornej elektronickej tlače strednoprúdového a alternatívneho typu 1.1.2018-31.12.2020
Pivovarniček Pavol, PaedDr. PhD. 1/0583/18 Chronobiológia ako potenciál zvýšenia kvality zdravia a životného štýlu populácie 1.1.2018-31.12.2019
Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc. 1/0132/17 Právo na nezávislý život a začlenenie do spoločnosti osôb s postihnutím z pohľadu sociálnej a politickej filozofie 1.1.2017-31.12.2019
Šlosiar Ján, prof. PhDr., CSc. 1/0068/17 Formulácia a reformulácia zmyslu života človeka v jeho hodnotovom systéme (filozofické skúmania)  1.1.2017-31.12.2019
Šmigeľ Michal, doc. PhDr., PhD. 1/0849/17 Banderovci na Slovensku: propagandistické rejdy, antisovietska a protikomunistická činnosť (1945 - 1948) 1.1.2017-31.12.2019
Taliga Miloš, Mgr., PhD. 1/0617/17 Aký je metodologický účel platnej argumentácie? 1.1.2017-31.12.2019
Varinský Vladimír, prof. PhDr., CSc. 1/0217/18 3. odboj (protikomunistická rezistencia) a jeho identifikácia na konkrétnych historických témach 1.1.2018-31.12.2021
Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD. 1/0496/18 Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii 1.1.2018-31.12.2020

 

 

2. Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)


Nové projekty v roku 2019:

 

Pokračujúce projekty v roku 2019:

Homolová Eva, doc. PhDr., PhD. 003UMB-4/2018 Cudzojazyčná edukácia v seniorskom veku 1.1.2018-31.12.2020
Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD. 010TU Z-4/2017 Facilitácia čitateľskej kompetentnosti a výučba odborných cudzích jazykov na vysokých školách technického zamerania 1.1.2017-31.12.2019
Izáková Andrea, Mgr., PhD. 026UMB-4/2017 Tvorba učebných textov a učebných pomôcok pre učiteľov telesnej a športovej výchovy na základných a stredných školách so zameraním na športovú hru basketbal 1.1.2017-31.12.2019
Javorčíková Jana, doc. PaedDr., PhD. 033UMB-4/2017 (E)migrácia ako politický, etický, jazykový a kultúrny fenomén v ére gobalizácie 1.1.2017-31.12.2019
Nagy Imrich, Mgr., PhD. 016TTU-4/2017 Kultúrne a historické pozadie vzniku latinských diel slovenskej proveniencie v období baroka 1.1.2017-31.12.2019
Pecníková Jana, PhDr., PhD. 033UMB-4/2018 Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií 1.1.2018-31.12.2020
Urbancová Lujza, Mgr., PhD. 034UMB-4/2018 Rozvoj komunikačnej kompetencie v slovenčine ako materinskom jazyku v komunitách Slovákov žijúcich v zahraničí 1.1.2018-31.12.2019

   

3. Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Nové projekty v roku 2019:

 

Pokračujúce projekty v roku 2019:

Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc. APVV-16-0115 Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka 1.7.2017 - 30.6.2021
Fobel Pavel, prof. PhDr., PhD. APVV-17-0400 Posilňovanie etického prostredia na Slovensku (inštitucionálne
postupy, aktéri, riziká, stratégie)
01.08.2018-31.07.2022
Maliniak Pavol, PhDr., PhD. APVV-17-0063 Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného
Slovenska
01.08.2018-30.06.2022
Mešková Ľudmila, doc. PhDr., PhD. SK-FR-2017-0018 Francúzsko-slovenská databáza názvov obchodných značiek a ich odvodenín (LENOMA) 1.1.2018-31.12.2019

 

4. MŠVVaŠ SR

Pokračujúce projekty v roku 2018:

Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov  na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. 2017 – 2019
Kožiak Rastislav, PhDr., PhD.: Aktivita II.1 Stredoeurópske historické štúdiá
Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD.: Aktivita II.2 Filozofia
Patráš Vladimír, Prof., PaedDr., CSc.: Aktivita II.3 Všeobecná jazykoveda
Repoň Anton, Mgr., PhD.: Aktivita II.4 Ruský jazyk

Webstránka projektu: https://www.umb.sk/studium/aktuality/projekt-tvorba-a-inovacia-spolocnych-a-cudzojazycnych-studijnych-programov-na-umb-v-banskej-bystrici/


 

Zahraničné projekty

VÝSKUMNÉ PROJEKTY

Priezvisko, meno
a tituly zodpovedného riešiteľa projektu 
Schéma Číslo projektu Názov projektu  Obdobie riešenia projektu (od - do) Vedúci riešiteľ / Spoluriešiteľ
V / S
Bendíková Elena, doc. PaedDr., PhD. Horizont 2020 733032 Human biomonitoring for Europe (HBM4EU) 1.6.2018-31.5.2021 S
Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc. Horizont 2020 741466 GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON (GENDERACTION)  01.04.2017- 31.03.2021 S
Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc. Horizont 2020 Horizont-2020-Young Society-693221 PROMoting youth Involvement and Social Engagement: Opportunities and challenges for "conflicted" young people across Europe (PROMISE) 2016/05/01-2019/04/30 S
Majerová Dagmara, Mgr. et Mgr. PhD. EACEA - Europe for Citizens 589247-CITIZ-1-2017-1-CZ-CITIZ-REMEM Democracy on the Brink. Historical lessons from the late 1930s 1.8.2017-31.1.2019 S
Murín Ivan, PhDr., PhD. INTERREG Central Europe CE902 RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences 1.6.2017-31.5.2020 S

 

VZDELÁVACIE A MOBILITNÉ PROJEKTY

Priezvisko, meno
a tituly zodpovedného riešiteľa projektu 
Schéma Číslo projektu Názov projektu  Obdobie riešenia projektu (od - do) Vedúci riešiteľ / Spoluriešiteľ
V / S
Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD. Štátna zmluva 08.Р28.11.0042 Nová ruská univerzita 2016-2020 S
Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc. COST COST Action No. CA15137 (MoU:OC-2015-1-19837) ENRESSH – The European Network for Research  Evaluation in the Social Sciences and the Humanities  8.4.2016-7.4.2020 S
Bitušíková Alexandra, doc. PhDr., CSc. Erasmus+ 598465-EPP-1-2018-1-ME-EPPKA2-CBHE-SP Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania –  good practice paradigm (MARDS) 11/2018-11/2021 S
Bohušová Zuzana, doc. PhDr., PhD. CEEPUS CIII-AT-0119-13-1819 *e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe 2018-2019 S
Hruboň Anton, PhDr., PhD. CEEPUS CIII-SK-1315-01-1819 (Umbrella) Shared history of Central Europe 2018-2019 V
Kurhajcová Alica, Mgr., PhD. CEEPUS CIII-CZ-0029-14-1819 Idea of Europe in Europea Culture, History and Politics 2018-2019 S
Kurhajcová Alica, Mgr., PhD. CEEPUS CIII-HU-0908-03-1819  Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy 2018-2019 S
Pecníková Jana, PhDr., PhD. Erasmus+ 2018-1-PL01-KA203-050963 European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students (CHIC) 1.9.2018 - 31.8.2021 S
Pecníková Jana, PhDr., PhD. Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego M.P. poz. 596 Współpraca organizacji pozarządowych I wyższych uczelni w budowaniu społeczeństwa obywatelskiego z wykorzystaniem dziedzictwa kulturowego (DIALOG), Akronym: NGO-UNI 27.12.2017-27.12.2019 S
Pupiš Martin, doc. PaedDr., PhD. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 Masarykova univerzita 4.0 1.4.2017-30.9.2022 S
Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD. CEEPUS CIII-SK-1206-02-1819 (Umbrella) Philosophy  2018-2019 V

 


 

Prílohy ku stránke: