Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Prehľad riešených projektov

Erasmus +

                                             

Projekty riešené na Filozofickej fakulte UMB v roku 2020

K 09/2020 FF UMB realizuje nasledovný počet projektov:

25 projektov Vedeckej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)
13 projektov Kultúrnej a edukačnej grantovej agentúry MŠVVaŠ SR (KEGA)
6 projektov Agentúry na podporu výskumu a vývoja (APVV)
3 projekty HORIZONT 2020
5 projektov Erasmus+ Strategické partnerstvá
1 projekt Erasmus+ Jean Monnet
4 projekty Medzinárodného vyšehradského fondu, z toho 1 v pozícii koordinátora
1 projekt programu Europe for Citizens
1 projekt COST
1 projekt INTERREG Central Europe
6 projektov CEEPUS

Aktuálne riešené i ukončené projekty Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (UMB) sa evidujú v databáze, v ktorej je možné vyhľadávať základné informácie o projektoch, ich riešiteľoch, spoluriešiteľoch a období riešenia projektov:

 

1. Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV (VEGA)

Nové projekty v roku 2020:

Dobrík Zdenko, doc. PaedDr., PhD. 1/0472/20 Xenizmy v nemeckých a slovenských komunikátoch 01.01.2020-31.12.2022
Jančovič Ivan, doc. PhD. 2/0111/20 Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre 01.01.2020-31.12.2023
Kmeť Miroslav, doc. PaedDr., PhD. 1/0426/20 Slovenské dolnozemské komunity v reflexii materskej krajiny počas medzivojnovej Československej republiky 01.01.2020-31.12.2022
Krško Jaromír, prof., Mgr., PhD. 1/0020/20 Synchrónna a diachrónna hydronymia stredného povodia Váhu 01.01.2020-31.12.2022
Mičko Peter, doc. PhDr., PhD. 1/0184/20 Hospodárske vzťahy Slovenskej republiky 1939 - 1945 a Protektorátu Čechy a Morava 01.01.2020-31.12.2023
Šedík Michal, Mgr., PhD. 1/0531/20 Reprezentácia - jej povaha a význam pre poznanie 01.01.2020-31.12.2022
Šlosiar Ján, prof. PhDr., CSc. 1/0043/20 Nuda a ľahostajnosť ako prejavy strachu a úzkosti v dnešnej postmodernej dobe (filozofické a literárne reflexie) 01.01.2020-31.12.2022
Šmigeľ Michal, doc. PhDr., PhD. 1/0639/20 Utečenci na Slovensku. Historická skúsenosť krajiny s utečeneckými vlnami v 20. storočí 01.01.2020-31.12.2023
Šuša Ivan, doc. PhDr., Ph.D. 1/0214/20 Slovensko-talianske medziliterárne vzťahy po roku 1989 v kontexte prekonávania recepčnej tradície a vzniku nových recepčných modelov 01.01.2020-31.12.2022

 Pokračujúce projekty v roku 2020:

Bendíková Elena, doc. PaedDr., PhD. 1/0519/19 Pohybová aktivita ako prevencia zdravia školskej populácie Slovenska 1.1.2019-31.12.2021
Darulová Jolana, doc. PhDr., CSc. 1/0232/19 Kultúrne dedičstvo ako súčasť sociokultúrneho potenciálu rozvoja turizmu v lokálnych spoločenstvách 1.1.2019-31.12.2021
Golema Martin, prof. PaedDr., PhD. 1/0747/18 Obrazy sveta ako výskumná doména humanitných vied. Produkcia, distribúcia, recepcia a spracovávanie obrazov sveta 1.1.2018-31.12.2020
Chalupa Jiří, doc. Mgr., Dr. 1/0156/19 Masmediálny obraz vybraných osobností španielskej kultúry v československom prostredí v období od 30. rokov do 60. rokov 20. storočia. Evolúcie a mutácie 1.1.2019-31.12.2020
Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD. 1/0020/18 Exolingválna komunikácia v korpusovom spracovaní 1.1.2018-31.12.2020
Krišková Zdenka, PhDr., PhD. 1/0032/19 Determinanty formovania identity lokálnych spoločenstiev v procese udržateľnosti kultúrneho dedičstva 1.1.2019-31.12.2021
Lizoň Martin, Mgr., PhD. 1/0431/19 Model ruskej literatúry na slovenskom knižnom trhu 1.1.2019-31.12.2021
Nagy Imrich, doc. Mgr., PhD. 2/0020/19 Renesančné vplyvy na novovekú spoločnosť vo vzťahu k Slovensku 1.1.2019-31.12.2022
Odaloš Pavol, prof. PaedDr., CSc.  1/0040/19 Synchrónne modelovanie a modely chrématoným 1.1.2019-31.12.2021
Patráš Vladimír, prof., PaedDr., CSc. 1/0598/18 Štylistika mienkotvornej elektronickej tlače strednoprúdového a alternatívneho typu 1.1.2018-31.12.2020
Pupiš Martin, doc. PaedDr., PhD. 1/0621/19 Optimalizácia tréningového a súťažného zaťaženia vo vytrvalostných športoch 1.1.2019-31.12.2021
Rožai Gabriel, Mgr. , PhD. 1/0735/19 Speleonymá v regionálnych a sociokultúrnych súvislostiach 1.1.2019-31.12.2021
Souček Ivan, Mgr. PhD. 1/0333/19 Analýza vybraných sociálnych súvislostí využívania alternatívnych foriem zdravotnej starostlivosti na Slovensku 1.1.2019-31.12.2021
Varinský Vladimír, prof. PhDr., CSc. 1/0217/18 3. odboj (protikomunistická rezistencia) a jeho identifikácia na konkrétnych historických témach 1.1.2018-31.12.2021
Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD. 1/0496/18 Rôzne podoby chápania negatívnej slobody v súčasnej (liberálnej) politickej filozofii 1.1.2018-31.12.2020

 


 

2. Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR (KEGA)


Nové projekty v roku 2020:

Kunec Patrik, Mgr., PhD. 009UMB-4/2020 Pamäť mesta v historických obrazových prameňoch 01.01.2020-31.12.2022
Gálisová Anna, Mgr., PhD. 019UMB-4/2020 Príprava interaktívneho prostredia Krajina Hláskovo na podporu výučby slovenského jazyka pre deti Slovákov žijúce v zahraničí 01.01.2020-31.12.2022
Urbancová Lujza, PaedDr., PhD. 016UMB-4/2020 Mobilná výučba slovenčiny v skupine slovenských detí žijúcich dlhodobo v zahraničí 01.01.2020-31.12.2022

Pokračujúce projekty v roku 2020:

Adamčák Štefan doc. PaedDr., PhD. 012UMB-4/2019 Aplikácia moderných informačno-komunikačných technológií na pozitívnu stimuláciu vzťahu adolescentov k realizácii zdraviu prospešných pohybových aktivít v škole a vo voľnom čase 1.1.2019-31.12.2021
Bachledová Marianna, Mgr., PhD. (spoluriešiteľka) 010TU Z-4/2019 Vytvorenie moderných vysokoškolských študijných materiálov na výučbu anglického jazyka pre študijný program aplikovaná zoológia a poľovníctvo 1.1.2019-31.12.2021
Biloveský Vladimír, doc. Mgr., PhD. (spoluriešiteľ) 018UMB-4/2018  Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní 1.1.2018-31.12.2020
Djovčoš Martin, doc. PhDr., PhD. 026UMB-4/2019 Exaktná učebnica tlmočenia 1.1.2019-31.12.2021
Gálisová Anna, Mgr., PhD. 036UMB-4/2019 Seriózne hry a hrové prvky vo vyučovaní slovenčiny ako cudzieho jazyka 1.1.2019-31.12.2021
Homolová Eva, doc. PhDr., PhD. 003UMB-4/2018 Cudzojazyčná edukácia v seniorskom veku 1.1.2018-31.12.2020
Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD. (spoluriešiteľka) 004TU Z-4/2019 Didaktika terciárneho jazyka v kontexte viacjazyčnosti s uplatnením nových technológií a stratégií s facilitačným potenciálom v procese učenia sa druhého jazyka po angličtine 1.1.2019-31.12.2021
Pecníková Jana, PhDr., PhD. 033UMB-4/2018 Inovatívne metódy vo výučbe kultúrnych štúdií 1.1.2018-31.12.2020
Spoluriešiteľky za FF UMB:
PhDr. Ľubica Pliešovská, PhD. (KAA)
Mgr. Eva Reichwalderová, PhD. (KRO)
PhDr. Eva Molnárová, PhD. (KGE)
004UMB-4/2019 Plurilingválny a interkultúrny edulab na podporu stratégie a internacionalizácie unvierzity 1.1.2019-31.12.2021

 

3. Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)

Nové projekty v roku 2020:

Gálisová Anna, Mgr., PhD.

(spoluriešiteľka)

APVV-19-0155 Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu 1.7.2020-30.6.2024

Koordinátor: doc. PhDr. Anton Hruboň, PhD. (FPVaMV UMB)

 

Spoluriešitelia za FF UMB:

doc. PaedDr. Miroslav Kmeť, PhD. (KHI)
doc. PhDr. Peter Mičko, PhD. (KHI)
PhDr. Jana Pecníková, PhD. (KEKŠ)
doc. PhDr. Ivan Šuša, PhD. (KRO)

APVV-19-0358 Dejiny Hlinkovej slovenskej ľudovej strany v domácich a európskych
dimenziách (1905-1945)
1.7.2020-31.12.2023
Nagy Imrich, doc. Mgr., PhD. APVV-19-0456 Inovatívne sprístupnenie písomného dedičstva Slovenska prostredníctvom systému automatickej transkripcie historických rukopisov 1.7.2020-30.6.2024

 Pokračujúce projekty v roku 2020:

Bitušíková Alexandra, prof. PhDr., CSc.

(spoluriešiteľka)

APVV-16-0115 Sociokultúrny kapitál úspešných obcí ako zdroj udržateľného rozvoja slovenského vidieka 1.7.2017 - 30.6.2021
Ďuricová Alena, doc. PhDr., PhD. APVV-18-0115 Jazyk v meste – dokumentovanie multimodálnej semiosféry jazykovej krajiny na Slovensku a z komparatívnej perspektívy 1.7.2019-30.6.2023
Golema Martin, prof. PaedDr., PhD. (spoluriešiteľ) APVV-18-0032 Mytologické predstavy o svete v naratívnych prameňoch na Slovensku v sytéme slovanských jazykových a kultúrnych vzťahov 1.7.2019-30.6.2023

Maliniak Pavol, PhDr., PhD.

(spoluriešiteľ)

APVV-17-0063 Vita intra muros - interdisciplinárny výskum hradov stredného Slovenska 01.08.2018-30.06.2022
Sedová Tatiana, prof. PhDr., CSc. APVV-18-0122 Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity 1.7.2019-30.6.2023

 


 

Zahraničné projekty

VÝSKUMNÉ PROJEKTY

Priezvisko, meno
a tituly zodpovedného riešiteľa projektu 
Poskytovateľ finančných prostriedkov  Číslo projektu Názov projektu  Obdobie riešenia projektu  Spoluriešiteľ / Vedúci riešiteľ
Bitušíková Alexandra, prof. PhDr., CSc. Horizont 2020 741466 GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON (GENDERACTION)  01.04.2017- 31.03.2021 S
Bitušíková Alexandra, prof. PhDr., CSc. Horizont 2020 872483 Enhancing skills intelligence and integration into existing PhD programmes by providing transferable skills training through an open online platform (DocEnhance) 1.1.2020-31.12.2022 S
Bitušíková Alexandra, prof. PhDr., CSc. Horizont 2020 101004552 Visiting the Margins. INnovative CULTtural ToUrisM in European peripheries (INCULTUM) 1.1.2020-31.12.2023 S
Murín Ivan, doc. PhDr., PhD. INTERREG Central Europe CE902 RUINS: Sustainable re-use, preservation and modern management of historical ruins in Central Europe - elaboration of integrated model and guidelines based on the synthesis of the best European experiences 1.6.2017-30.9.2020 S
Pecníková Jana, PhDr., PhD. Europe for Citizens, EC 609162-CITIZ-1-2019-1-PL-CITIZ-REMEM Shaping of the European citizenship in the post-totalitarian societies.  Reflections after 15 years of EU enlargement (shareEU) 1.10.2019-31.3.2021 S

 

VZDELÁVACIE A MOBILITNÉ PROJEKTY

Priezvisko, meno
a tituly zodpovedného riešiteľa projektu 
Poskytovateľ finančných prostriedkov  Číslo projektu Názov projektu  Obdobie riešenia projektu  Spoluriešiteľ / Vedúci riešiteľ
Bitušíková Alexandra, prof. PhDr., CSc. COST COST Action No. CA15137 (MoU:OC-2015-1-19837) ENRESSH – The European Network for Research  Evaluation in the Social Sciences and the Humanities  8.4.2016-7.4.2020 S
Bitušíková Alexandra, prof. PhDr., CSc. Erasmus +  598465-EPP-1-2018-1-ME-EPPKA2-CBHE-SP Reforming doctoral studies in Montenegro and Albania –  good practice paradigm (MARDS) 11/2018-11/2021 S
Bohušová Zuzana, prof. PhDr., PhD. CEEPUS CIII-AT-0119-14-19-21 *e-Bologna* - Network for Translation Studies and Transcultural Communication Programmes in Central, Eastern and South-Eastern Europe (umbrella) 2019-2020 S
Görner Karol, prof. PaedDr. PhD. Medzinárodný inštitút pre rozvoj bojových umení a športu 02/MISiSW/2019 Výskum všeobecnej zdatnosti a telesnej výchovy 04.04.2019-04.04.2020 S
Hohn Eva, PhDr., PhD. Medzinárodný vyšehradský fond 21920177 Development of Urban Culture in V4 Countries 15.10.2019-14.7.2021 V
Hohn Eva, PhDr., PhD. Erasmus +  611357-EPP-1-2019-1-SK-EPPJMO-MODULE Jean Monnet Module: Cultural transfer in the United Europe: differences, challenges and perspectives 01.09.2019-31.08.2022 V
Huťková Anita, PhDr., PhD. Medzinárodný vyšehradský fond 21910111 Perspectives of Central European translatological studies 2019-10.6.2021 S
Chorvát Ivan, doc. Mgr. M.A., CSc. Erasmus +  KA201-BA81A6E1 European Values in Education (EVALUE) 1.9.2019-31.8.2022 S
Chovancová Katarína, doc. PhDr., PhD. Erasmus +  2019-1-FR01-KA203-062886  Development of a Collaborative Space for French as a Foreign Language: Literature, Migration, Exile and Learning 1.9.2019-31.8.2022 S
Korgová Monika, Mgr., PhD. CEEPUS CIII-RO-0814-00-2021 Red de Hispanistas de Europa Central 2020-2021 S
Kurhajcová Alica, Mgr., PhD. CEEPUS CIII-HU-1306-00-1921 Confessional and ethnic interactions in the Habsburg Monarchy (umbrella) 2019-2020 S
Kurhajcová Alica, Mgr., PhD. CEEPUS CIII-CZ-0029-00-1921 Idea of Europe in Europea Culture, History and Politics 2019-2020 S
Olchowa Gabriela, doc. Dr., PhD. Medzinárodný vyšehradský fond 22020071 The V4 Humanities Education for the Climate. Diagnoses – Best Practices – Recommendations (HEC) 1.10.2020-30.9.2023 S
Pecníková Jana, PhDr., PhD. Erasmus +  2018-1-PL01-KA203-050963 European cities in the process of constructing and transmitting of the European cultural heritage. International curriculum for undergraduate and master students (CHIC) 1.9.2018 - 31.8.2021 S
Pecníková Jana, PhDr., PhD. Medzinárodný vyšehradský fond 21910049 The impact of Brexit on the immigration from the V4 countries: migrant strategies 2019-2020 S
Pupiš Martin, doc. PaedDr., PhD. OP Výzkum, vývoj a vzdělávání CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418 Masarykova univerzita 4.0 1.4.2017-30.9.2022 S
Vallová Eva, PhDr., PhD. Erasmus +  2019-1-CZ01-KA203-061227  Reflection of national and European identity in the new Millennium (NAETINEM) 01.09.2019-31.08.2022 S
Wollner Ulrich, doc. Mgr., PhD. CEEPUS CIII-SK-1206-00-1921 Philosophy (umbrella) 2019-2020 V

 


 

Prílohy ku stránke: