Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Vedecká rada

Vedecká rada Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici je orgánom akademickej samosprávy fakulty, ktorý garantuje vedeckú, vzdelávaciu a umeleckú úroveň fakulty. Predsedom Vedeckej rady je dekan fakulty. Jej členmi sú významní odborníci z oblastí, v ktorých fakulta uskutočňuje vzdelávaciu, výskumnú, umeleckú a ďalšiu tvorivú činnosť, a významní odborníci z iných vysokých škôl.

Najbližšie zasadnutie Vedeckej rady FF UMB spojenom s inauguračnou prednáškou doc. PaedDr. Miroslava Kmeťa, PhD. sa uskutoční dňa 29. októbra 2020 so začiatkom o 9.00 hod. na Filozofickej fakulte UMB, Tajovského 40, Banská Bystrica. V priebehu zasadnutia VR bude pre členov VR FF UMB zabezpečený audiovizuálny priamy prenos.