Filozofická fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE

For the English version, please, click this link 

Obsah

O časopise
Intervaly vydávania
Termíny na zasielanie príspevkov
Kontak
Vedecká a redakčná rada
Pokyny pre autorov

O časopise

 

Vedecký časopis NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE vychádza dvakrát ročne (v júni a v decembri). Venuje sa aktuálnym otázkam súčasnej lingvistiky, literárnej vedy, translatológie a kulturológie. Má nasledujúce rubriky: Vedecké štúdie (do čísla 1/2014 aj odborné články), Recenzie a Správy a informácie. Časopis je zaregistrovaný v medzinárodnej databáze Index COPERNICUS a je zaradený medzi voľne prístupné periodiká v sekcii SciTech navigátor na stránke Centrálneho informačného portálu pre výskum, vývoj a inovácie pod Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

 

Všetky vedecké štúdie sú recenzované.

Časopis prijíma iba nové, predtým nepublikované príspevky.

Intervaly vydávania

Časopis vychádza 2x ročne – v posledný júnový a predposledný decembrový týždeň.

Termíny na zasielanie príspevkov

Príspevky do júnového čísla prijímame do 20 marca.
Príspevky do decembrového čísla prijímame do 20. Septembra.

Poznámka: Redakcia si vyhradzuje (v prípade vyššieho počtu príspevkov) právo presunúť zaslané príspevky do ďalšieho čísla.

Kontakt

Príspevky (vedecké štúdie, recenzie a správy z vedeckých podujatí) posielajte na adresu: nova.filologicka.revue@gmail.com.

 

Vedecký časopis NOVÁ FILOLOGICKÁ REVUE vydáva Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

 

Vedecká a redakčná rada

Predseda Vedeckej rady

doc. Ivan Šuša, Ph.D. Univerzita Mateja Bela, Slovensko/Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Taliansko (ivan.susa@umb.sk ivan.susa@unibo.it)

 

Zástupca predsedu Vedeckej rady

doc. Mgr. Vladimír Biloveský, PhD. (vladimir.bilovesky@umb.sk)

 

Šéfredaktor (predseda Redakčnej rady)

doc. PhDr. Ivan Šuša, Ph.D. (ivan.susa@umb.sk)

 

Zástupkyňa šéfredaktora (zástupkyňa predsedu Redakčnej rady)

Mgr. Marianna Bachledová, PhD. (marianna.bachledova@umb.sk)

 

Členovia a členky Vedeckej rady

prof. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD., Univerzita Mateja Bela, Slovensko

doc. PaedDr. Zdenko Dobrík, PhD., Univerzita Mateja Bela, Slovensko

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., Univerzita Komenského, Slovensko

prof. Ass. Adriano Ferraresi, PhD., Alma Mater Studiorum Università di Bologna, Taliansko

prof. Dr. honoris causa Michal Harpáň, Srbsko

prof. Rosa Marta Gómez Pato, Universidade de Santiago de Compostela, Španielsko

PhDr. Anita Huťková, PhD. Univerzita Mateja Bela, Slovensko

doc. PhDr. Alojz Keníž, CSc. Univerzita Komenského, Slovensko

prof. Igor E. Klyukanov, Eastern Washington University, USA

doc. Simona Kolmanová, Ph.D., Karlova univerzita, Česká republika

doc. PhDr. Marta Kováčová, PhD. Univerzita Mateja Bela, Slovensko

prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. Univerzita Komenského, Slovensko

doc. Mgr. Patrik Mitter, Ph.D., Univerzita J. E. Purkyně, Česká republika

doc. Zoltán Németh, PhD., University of Warsaw, Poľsko

prof. Hans Walter Schmidt-Hannisa, National University of Ireland, Írsko

prof. PhDr. Jozef Sipko, CSc., Prešovská univerzita, Slovensko

prof. Larisa Sugay, DrSc., Univerzita Mateja Bela, Slovensko

doc. Dr. Tunde Tuska, PhD., Segedínska univerzita, Maďarsko

prof. Gerhard Langer, University of Vienna, Rakúsko

 

Členovia Redakčnej rady

Mgr. Barbora Vinczeová, PhD.

Mgr. Marianna Bachledová, PhD.

Mgr. Lukáš Bendík

 

Pokyny pre autorov

Upozornenia:

Neupravené príspevky nebudú uverejnené.
Za jazykovú správnosť príspevkov zodpovedajú autori.

 

Jazyk

Príspevky môžu byť napísané v jazyku, ktorý sa vyučuje na Filozofickej fakulte UMB.

(t. j. slovenský, anglický, nemecký, ruský, francúzsky, španielsky, taliansky, maďarský, poľský)

Na začiatku príspevku označiť sekciu:

 

Literárnovedná; lingvistická; translatologická; kulturologická; recenzie; informácie o konferenciách; seminároch a kolokviách; kronika

 

Formát súboru:          

Microsoft Word 2007 - *.DOCX

 

 

Špeciálne symboly a znaky, ktoré nie sú obsiahnuté v znakovej sade unicode, zahrnúť ako obrázky. V prípade väčšieho počtu symbolov vložte celú tabuľku ako jeden obrázok.

Písmo

12 b, Times New Roman

Riadkovanie

1,5

Odseky:

Na začiatku každého odseku alebo logického celku odsadenie 1,5 cm

Zarovnanie

Do bloku

 

Hlavička

Názov príspevku (kapitálky, bold, veľkosť 14, centrované, riadkovanie 1,5)

Vynechať riadok (1,5)

Meno autora (bold, veľkosť 12, zarovnanie vľavo, riadkovanie 1),

Vynechať riadok (1)

Inštitúcia - pracovisko, mesto (bold, veľkosť 12 zarovnanie vľavo, riadkovanie 1)

e-mail

vynechať riadok (1,5)

Kľúčové slová – 3-5 kľúčových slov v slovenčine a angličtine

Vynechať riadok

Text (text môže byť členený do kapitol a podkapitol)

 

 

 

Príklad:

O reflexii teórie prekladu odborných textov

na Slovensku

Vladimír Biloveský

 

Filozofická fakulta Univerzity Mateja Bela, Banská Bystrica,

vladimir.bilovesky@umb.sk

 

Kľúčové slová: preklad, interdisciplinarita, translatológia

Key words: translation, interdisciplinarity, translatology

 

Text príspevku

 

Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1,5; zarovnané okraje

Text členiť na odseky, kapitoly, resp. podkapitoly

Formát strany

Normalizovaná strana (30 riadkov, 60 znakov). Rozsah štúdie: minimálne 10 strán (pri riadkovaní 1,5)

Poznámky za príspevok

Poznámky v texte označujte (1), (2)...

Umiestňujte ich na koniec textu pred zoznam literatúry.

Nepoužívajte poznámky pod čiarou! Skonvertujte ich na poznámky za textom (endnotes).

Literatúra:

Zoznam literatúry uvádzať v abecednom poriadku, prosíme nečíslovať

za textom vynechať riadok(1,5)

LITERATÚRA (Times New Roman, bold, veľkosť 12, riadkovanie 1, zarovnané okraje)

Vynechať riadok (1)

Knižná:

Vilikovský, J. Preklad ako tvorba. Bratislava: Slovenský spisovateľ, 1984,  240 s.

Časopisecká:

Vilikovský, J. Preklad jazykovej špecifiky. In: Revue svetovej literatúry, 16,1980, č. 6, s.170-176.

Štúdia v zborníku:

 

Vilikovský, J. Slovenské preklady Poeovho havrana. In: Preklad a tlmočenie 3. Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie v dňoch 20. a 21. júna 2001 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica: Filologická fakulta  UMB, 2001, s. 12-40.

 

(Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1, zarovnané okraje )

Resumé:

POVINNE V ANGLIČTINE

 

Za literatúrou, vynechať riadok (1,5)

Resumé (Times New Roman, bold, veľkosť 12, riadkovanie 1, zarovnané okraje)

Vynechať riadok (1)

Text resumé (Times New Roman, veľkosť 12, riadkovanie 1, zarovnané okraje)

Prosíme uviesť názov príspevku v angličtine.

 

 

 

 

Prílohy ku stránke: