Historická pamäť a dejiny zahraničných Slovákov v 19. a prvej polovici 20. storočia

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Práca M. Kmeťa Historiografia dolnozemských Slovákov v prvej polovici 20. storočia (Krakov 2013) predstavuje prvý pokus zachytiť dejiny slovenskej dolnozemskej historiografie systematicky a na väčšom priestore v období prvej polovice 20. storočia. S nasledujúcimi cieľmi: (1) prezentovať obraz stavu slovenskej dolnozemskej historiografie v prvej polovici 20. storočia s dôrazom na nosné témy v kontexte zmenených pomerov po rozpade Rakúsko-Uhorska, keď sa dolnozemskí Slováci ocitli v troch štátoch s veľmi rozdielnym kultúrnym a právnym postavením menšín; (2) hľadať príčiny zachytenia a interpretácie historických (etnografických a iných) faktov a javov s dôrazom na slovenské národné dejiny; (3) formulovať a vysvetliť zvláštnosti prejavov slovenskej etnicity v historickom materiáli z viacerých lokalít a regiónov – ale hlavne v pomeroch rôznych susedných štátoch.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0606/11
Doba riešenia:2011 - 2013
Vedúci projektu:doc. PaedDr. Kmeť Miroslav, PhD.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA
Nazov: Dokumenty k dejinám dolnozemských Slovákov 1
Autori: KMEŤ, Miroslav – KURHAJCOVÁ, Alica – POLÓNYOVÁ, Soňa Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. – ISBN 978-83-7490-680-7
Klasifikacia: AAA
Nazov: Historiografia dolnozemských Slovákov v prvej polovici 20. storočia
Autori: KMEŤ, Miroslav. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. – ISBN978-83-7490-679-1
Klasifikacia: AAA
Nazov: Krátke dejiny dolnozemských Slovákov 1. Nadlak: Vydavateľstvo Ivan Krasko, 2012. – ISBN 978-973-107-076 -6. – 384 s.
Autori: KMEŤ, Miroslav
Klasifikacia: ADE
Nazov: "Fellelt összefüggések": mítoszok és sztereotípiák a dél-alföldi szlovákság kulturális megnyilvánulásaiban
Autori: KMEŤ, Miroslav – GOMBOS, János. In: Kisebbségkutatás. Roč. 21, č. 4, 2012 (2012-12-29), s. 811-830.
Klasifikacia: ADE
Nazov: Hodnoty slovenskej dolnozemskej historickej literatúry v medzivojnovom období
Autori: KMEŤ, Miroslav. In: Dolnozemský Slovák. Roč. 17 (32), č. 1 – 2, 2012. ISSN 1454-5489. S. 47-50.
Klasifikacia: ADE
Nazov: Kontúry slovenskej dolnozemskej identity v 19. storočí
Autori: KMEŤ, Miroslav. In: Dolnozemský Slovák. Roč. 18 (33), č. 1 – 2, 2013. ISSN 1454-5489. S. 27-30.
Klasifikacia: ADE
Nazov: Kultúrnohistorické fenomény vysťahovaleckých komunít na Dolnej zemi
Autori: KMEŤ, Miroslav. Národopis Slovákov v Maďarsku. Roč. 26, 2014. ISSN 0324-3001
Klasifikacia: ADE
Nazov: Uznesenia vybraných uhorských stolíc vo veci šírenia maďarčiny z 30. rokov 19. storočia v administratíve a súdnictve vs. uhorská spoločnosť
Autori: KMEŤ, Miroslav – OTTMÁROVÁ, Bernadeta. In: Moderní dějiny. Časopis pro dějiny 19. a 20. století. Roč. 21, 2013, č. 1. ISSN 1210-6860. S. 223-238.
Klasifikacia: ADE
Nazov: Z odborných aktivít Michala Žilinského na poli múzejníctva, historiografie i etnografie
Autori: OTTMÁROVÁ, Bernadeta. In: Národopis Slovákov v Maďarsku. roč. 26, 2014. ISSN 0324-3001
Klasifikacia: ADF
Nazov: K histórii prejavov antisemitizmu v Maďarsku v povojnovom období (1945 – 1948)
Autori: KMEŤ, Miroslav – OTTMÁROVÁ, Bernadeta. In: Acta historica Neosoliensia 13, 2010.– ISSN 1336-9148. – S. 111-129.
Klasifikacia: ADF
Nazov: Michal Žilinský ako organizátor a činiteľ Uhorskokrajinského slovenského vzdelávacieho spolku (MTKE)
Autori: OTTMÁROVÁ, Bernadeta. In: Acta historica Neosoliensia 16, 2013. – ISSN 1336-9148.
Klasifikacia: ADF
Nazov: Ondrej Áchim Liker – „sedliacky kráľ“ z Dolnej zeme
Autori: KMEŤ, Miroslav – OTTMÁROVÁ, Bernadeta. In: Acta historica Neosoliensia 14, 2011. – ISSN 1336-9148. – S. 92-104.
Klasifikacia: ADF
Nazov: Rukopisné a strojopisné záznamy o dejinách niektorých slovenských komunít v USA z rokov 1935 – 1936 vo fondoch Archívu Matice slovenskej
Autori: KUNEC, Patrik. In: Acta historica Neosoliensia 16, 2013. – ISSN 1336-9148.
Klasifikacia: AEC
Nazov: Kontúry slovenskej dolnozemskej identity v 19. storočí
Autori: KMEŤ, Miroslav. In: AMBRUŠ, Ivan Miroslav - HLÁSNIK, Pavel - PASCU, Bianca (eds.): Dolnozemskí Slováci - hranice určenia. Nadlak: Vyd. Ivan Krasko, 2013.
Klasifikacia: AEC
Nazov: Prejavy antisemitizmu v Maďarsku v období 1945 – 1948
Autori: KMEŤ, Miroslav – OTTMÁROVÁ, Bernadeta. In: MNICH, Roman – CZYŻ, Antoni – TARASIUK, Renata (eds.): Dialog słowiańsko-żydowski 1. Studia. Sedlce – Banská Bystrica: Institut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny – Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2011. ISBN 978-83-87845-55-1. – S. 95-110.
Klasifikacia: AEC
Nazov: Z cirkevných dejín katolíckych Slovákov v Maďarsku: „Spolok svätého Vojtecha v Uhorsku“ (1941 – 1944)
Autori: KMEŤ, Miroslav. In: Divičanová, Anna – Kováčová, Anna (eds.): Cirkevná kultúra Slovákov v Maďarsku / A magyarországi szlovákok egyházi kultúrája: Békešská Čaba: VÚSM, 2011. – ISBN 978-963-88583-4-4. – S. 110-123.
Klasifikacia: AED
Nazov: Michal Žilinský v korešpondencii s predstaviteľmi slovenského kultúrneho a politického života.
Autori: OTTMÁROVÁ, Bernadeta.In: KOŽIAK, R., JANKOVIČOVÁ, P., VINCÚR, B. (eds.). Acta Facultatis Humanisticae Universitatis Matthiae Belii Neosoliensis / Historické vedy, filozofia a etika. Banská Bystrica : FHV UMB, 2011. ISBN 978-80-557-0234-6, s. 37-48.
Klasifikacia: AED
Nazov: Slováci v Juhoslávii v rokoch 1919 – 1945
Autori: KMEŤ, Miroslav. In: MIČKO, Peter – ŠMIGEĽ, Michal – SYRNÝ, Marek (zost.): V turbulentnom tridsaťročí. Kapitoly z dejín Slovenska v rokoch 1918 – 1948. Krakov: Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. – ISBN 978-83-7490-659-3. – S. 315-328.