Hospodárska migrácia na Slovensku v rokoch 1939 - 1945

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Sledovaním, analýzou a komparáciou rôznych politických, hospodárskych, sociálnych, kultúrnych, a iných prvkov pôsobiacich v slovenskej spoločnosti počas existencie slovenského štátu sa riešiteľský kolektív usiloval prispieť k poznaniu fenoménu hospodárskej migrácie na Slovensku, sociálnej a pracovnej politiky ľudáckeho totalitného systému i k rozšíreniu znalostí o všeobecných dejinách Slovenska. Na základe pramenného výskumu sa mu podarilo vniesť do slovenskej historiografie nové exaktné poznatky o niektorých málo známych aspektoch uvedeného fenoménu na Slovensku, predovšetkým náboru a nasadenia slovenských pracovných síl na území Nemecka. Na základe výskumu sa podarilo riešiteľskému kolektívu vytvoriť ucelený exaktný výstup k problematike náboru a nasadenia slovenských pracovných síl v Nemeckej ríši v rokoch 1939 – 1945. Dôkazom je edícia prameňov k predmetnej problematike ako hlavný výstup projektu.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:2/0090/10
Doba riešenia:2010 - 2012
Koordinátor projektu:PhDr. Schvarc Michal, PhD., Historický ústav SAV
Spoluriešitelia:Mičko Peter, doc. PhDr., PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: AAA MIČKO, Peter. Hospodárska politika Slovenského štátu. Kapitoly z hospodárskych dejín Slovenska v rokoch 1938 - 1945. Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2010. ISBN 978-83-7490-351-6.
AAB SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít - MIČKO, Peter: Podoby nemecko-slovenského „ochranného priateľstva“. Dokumenty k náboru a nasadeniu slovenských pracovných síl do Nemeckej ríše 1939 – 1945. Bratislava : Historický ústav SAV, 2012. ISBN 978-80-970302-6-1.
ABD SCHVARC, Michal. "Fahndung nach deutschem Blut " ? K otázke budúceho usporiadania slovenského priestoru v kontexte "Volkstumspolitik" SS. In MIČEV, Stanislav. V perimetri zameriavača : kapitoly z dejín Slovenska v druhej svetovej vojne, venované k 70. narodeninám PaedDr. Jána Stanislava, Csc. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s.176-197. ISBN 978-80-89514-06-9.
AEC MIČKO, Peter. Problematika pracovného pobytu slovenských robotníkov v „Tretej ríši“ v rokoch 1939-1944. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I.bilance a výhledy studia. FF OU, Ostrava 2011, s. 159-168.
AED MIČKO, Peter. „Sonda“ do problematiky hospodárskych vzťahov 1.SR a Protektorátu Čechy a Morava s dôrazom na pracovné príležitosti slovenských robotníkov v „historických krajinách“. In: „Život v Slovenskej republike“, Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX. Zost. P. Sokolovič. ÚPN, Bratislava 2010, s. 404 - 413. ISBN 978-80-89335-37-4.
AED MIČKO, Peter. Špecifiká slovenského hospodárstva v roku 1941 po vstupe 1. Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR. In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 182-192. ISBN 978-80-89514-07-6.
AED SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. "Tiso, Tuka, kde je múka ?" (Kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva). In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 165-181. ISBN 978-80-89514-07-6.
AED FREMAL, Karol. Miesto a význam PaedDr. Jána Stanislava, CSc. v historiografii slovenského hnutia odporu v rokoch druhej svetovej vojny. In: MIČEV, Stanislav a kol.: V perimetri zameriavača. Múzeum SNP, Banská Bystrica 2012, s. 7-19. ISBN 978-80-89514-06-9.
ADE ŠMIGEĽ, Michal - MIČKO, Peter. Volnabežencev s territorii SSSR v Slovakiju v 1941 g. In: Rossijskije i slavjanskijeissledovanija. Vypusk VI. – Minsk: Bieloruskijgosudarstvennyjuniversitet, 2011. – ISSN 1995-5634. – S. 105 – 112.
 
Práce odovzdané do tlače:
Zborniky a abstrakty: AED MIČKO, Peter. Špecifiká slovenského hospodárstva v roku 1941 po vstupe 1. Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR. In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 182-192. ISBN 978-80-89514-07-6.
AED SCHVARC, Michal - HALLON, Ľudovít - SABOL, Miroslav. "Tiso, Tuka, kde je múka ?" (Kríza v zásobovaní chlebovými obilninami v lete 1941 z pohľadu nemeckého vyslanectva). In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 165-181. ISBN 978-80-89514-07-6.
AEC MIČKO, Peter. Problematika pracovného pobytu slovenských robotníkov v „Tretej ríši“ v rokoch 1939-1944. In: Problematika dělnictva v 19. a 20. století I.bilance a výhledy studia. FF OU, Ostrava 2011, s. 159-168.
AED MIČKO, Peter. „Sonda“ do problematiky hospodárskych vzťahov 1.SR a Protektorátu Čechy a Morava s dôrazom na pracovné príležitosti slovenských robotníkov v „historických krajinách“. In: „Život v Slovenskej republike“, Slovenská republika 1939 – 1945 očami mladých historikov IX. Zost. P. Sokolovič. ÚPN, Bratislava 2010, s. 404 - 413. ISBN 978-80-89335-37-4.
AED MIČKO, Peter. Špecifiká slovenského hospodárstva v roku 1941 po vstupe 1. Slovenskej republiky do vojny proti ZSSR. In Slovensko v roku 1941 : politika, armáda, spoločnosť. - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2012, s. 182-192. ISBN 978-80-89514-07-6.