Konštitucionalizmus v Rusku v kontexte európskej liberálnej tradície. Od Kataríny II. po Alexandra I.

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Analýza evolúcie ruskej štátnosti a procesov formovania normatívneho a organizačného modelu samoderžavia v období od Kataríny II. po Alexandra I. umožňuje hovoriť o vplyve osvietenských západoeurópskych spoločensko-politických a filozoficko-právnych učení. Idey prirodzeného práva a spoločenskej zmluvy, rovnosti, slobody, spravodlivosti, formovali vnímanie základných princípov konštitucionalizmu u ruských mysliteľov a reformátorov. Programové dokumenty – konštitučné projekty ako štátnych činiteľov (M. M. Speranskij), tak i členov tajných spoločností (dekabristi) sa pripravovali v určitej miere aj podľa liberálneho ústavného vzoru anglického, francúzskeho, amerického, španielskeho, poľského a švédskeho. Zložitosť prípravy takéhoto typu projektov spočívala v tom, že liberalizmus nemal v tomto období vlastné korene v Rusku, chýbal „tretí stav“, ako základná zložka, garant ekonomickej a politickej stability štátu, väčšina obyvateľov bola politicky pasívna, očakávala iniciatívu od najvyššej moci.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0382/08
Doba riešenia:2008 - 2010
Koordinátor projektu:PhDr. Boboková Jarmila, CSc., Filozofická fakulta UK
Spoluriešitelia:Kunec Patrik, Mgr., PhD.
Zahraničný projekt:nie
Publikované práce: Publikované príspevky
1. AED - Boboková, J. : Rusko na ceste k reformám : Alexander I. a jeho „mladí priatelia“. In : Historické štúdie. K životnému jubileu Zuzany Ševčíkovej. Bratislava: Stimul 2009, s. 160-169 , ISBN 978-80-89236-52-2 (podiel – 1,0)
2. AED – Boboková, J. : M. M. Speranskij v ruskej historiografii(pred rokom 1917). In Historické štúdie : Medzi antikou a stredovekom. Rímska a germánska spoločnosť v barbarských zákonníkoch. Bratislava : Stimul 2010, s. 145-152, ISBN 978-80-89236-87-9 (podiel – 1,0)
3. ADF – Boboková J. : M. M. Speranskij, štátnik, politický mysliteľ a reformátor. Dejiny (elektronický zdroj), Roč. 4, č. 2 (2009), s. 14-28, http://dejiny. unipo.sk/Dejiny_2_2009.pdf (podiel – 1,0)
4. ADF – KUNEC, Patrik: Dva konštitučné programy vodcov povstania dekabristov : Návrh konštitúcie Nikitu M. Muravjova a Ruská pravda Pavla I. Pesteľa. In: Annales historici Presovienses, tomus 9. Prešov : UNIVERSUM, 2010, s. 104-123. ISSN: 1336-7528 (podiel – 1,0)
Práce odovzdané do tlače: V tlači
1. zborník : Konštitucionalizmus na prahu moderných dejín.
Editori – Boboková, J.-Kunec, P. , cca 230 normostrán
2. štúdia : Boboková, J. : Začiatky vládneho konštitucionalizmu v období Alexandra I. In : Zborník Konštitucionalizmus na prahu moderných dejín
3. štúdia: Kunec, P.: Počiatky liberálneho politického myslenia v Rusku za vlády Kataríny II. In: Acta historica Neosoliensia, tomus XIII. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2010.

Zborniky a abstrakty: Konferenčné výstupy:
1. Kunec, P. : Sympózium v Bratislave, Katedra všeobecných dejín FiF UK, 9. september 2010. Príspevok s názvom: „Počiatky liberálneho politického myslenia v Rusku za vlády Kataríny II.“
2. Boboková, J. : Sympózium v Bratislave, Katedra všeobecných dejín FiF UK, 9. september 2010. Príspevok s názvom: „Začiatky vládneho konštitucionalizmu v Rusku v období Alexandra I..“