Migračné procesy na Slovensku v rokoch 1918 – 1948

Informácie o projekte

Anotácia dosiahnutého výsledku: Vzhľadom na neexistenciu uceleného diela k téme migračných procesov Slovenska v 1. pol. 20. storočia už samotné vypracovanie problematiky do podoby výslednej vedeckej monografie a dosiahnutia zaujímavých výsledkov v smere rozpracovania doteraz menej známych alebo neprebádaných problémov - má originálny charakter. Komparatívny prístup (prostredníctvom porovnávacej metódy) umožnil zaradiť migračné javy - mechanické pohyby obyvateľstva Slovenska v sledovanom období do jednotlivých etáp, pozorovať vnútorné a vonkajšie vplyvy, posúdiť ako sa menili v priebehu času, porozumieť ich "psychológii" a napokon uvedomiť dôsledky a dopady na krajinu. Geopolitické zvraty a v tom ekonomické i sociálne konzekvencie a politické rozhodnutia sa ukazujú ako hlavné spúšťacie mechanizmy migračných tendencií spoločnosti, ako tomu bolo i na Slovensku v 20. až 40. rokoch 20. storočia pod vplyvom celoeurópskeho diania a vnútorných problémov slovenskej society.

Vyhlasovateľ:

VEGA

Číslo projektu:1/0145/12
Doba riešenia:2012 - 2014
Vedúci projektu:prof. PhDr. Varinský Vladimír, CSc.
Zahraničný projekt:nie
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: AAA Demografický obraz Slovenska v sčítaniach ľudu 1919 – 1940. - 1. vyd. - Brno : Tribun EU, 2012. - 282 s. [17 AH].- ISBN 978-80-263-0264-3
Autori: [ŠPROCHA, Branislav (50%) – TIŠLIAR, Pavol (50%)]
Klasifikacia: AAA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Vojna po vojne : Severný Spiš a Horná Orava v rokoch 1945-1947. - 1. vyd. - Krakov : Wydawnictwo i Drukarnia Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2013. - 212 s. [11 AH]. - ISBN 978-83-7490-719-4
Autori: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Klasifikacia: AAB Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 - 1948) / ved. red. M. Šmigeľ, P. Tišliar; rec. Karol Janas, Marek Syrný. - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [480 str. formátu A4 – 32 AH] - ISBN 978-80-557-0804-1 (T.č. v tlači vo Vydavateľstve UMB - Belianum)
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal - ved. red. (50%), TIŠLIAR, Pavol - ved. red (50%); JANAS, Karol - (rec.), SYRNÝ, Marek (rec.)]
Klasifikacia: ABA Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Náčrt populačnej politiky na Slovensku v rokoch 1918 – 1945 / Pavol Tišliar. In: Populačné štúdie Slovenska I. / ed. Pavol Tišliar. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013 - ISBN 978-83-7490-691-3. - S. 19-90 (4,7 AH)
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: ABC Najvýznamnejšia publikácia projektu
Nazov: Sovietskaja repatriacionnaja operacija v Slovakii (1944 – 1950 gg.) kak faktor posledstvij vojny / Michal Šmigeľ. In: Socialnye posledstvija vojn i konfliktov XX veka: istoričeskaja pamiať / Otv. red. J. P. Serapionova. - 1. vyd. Moskva - Sankt-Peterburg: Nestor-Istorija, 2014. - ISBN 978-5-7576-0273-8. - S. 257-269 [1,2 AH].
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: AAA
Nazov: "Prinavrátené" Komárno : prehľad spoločensko-politického vývoja mesta v rokoch 1938 – 1945 s dôrazom na menšinovú otázku. - 1. vyd. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - 128 s. [9,40 AH]. - ISBN 978-83-7490-697-5
Autori: [HRUBOŇ, Anton (50%) – RISTVEYOVÁ, Katarína (50%)]
Klasifikacia: AAA
Nazov: Okresné zriadenie na Slovensku v rokoch 1918 – 1945. - 1. vyd. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - 160 s. [10,5 AH]. - ISBN 978-83-7490-633-3
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: ABC
Nazov: Ekonomická a sociálna starostlivosť o slovenských robotníkov v Protektoráte Čechy a Morava v rokoch 1939-1945 / Peter Mičko. In Společnost a kultura v Českých zemích : 1939 - 1949 / Ivan Malý a kol. ; rec. Bohuslav Šalanda, Petr Janeček. - Praha : Národní museum, 2013. - ISBN 978-80-7036-391-1. - S. 60-76 [1,00 AH].
Autori: [MIČKO, Peter (100%)]
Klasifikacia: ABC
Nazov: Sociálne postavenie slovenských priemyselných a poľnohospodárskych robotníkov odchádzajúcich za prácou do Nemecka v rokoch 1939 – 1945 / Peter Mičko. In Chudinství a chudoba jako sociálně historický fenomén : ambivalence dobových perspektiv, individuální a kolektivní strategie chudých a instrumentária řešení / rec. Olga Fejtová, Dušan Škvarna. - 1. vyd. - Praha : Historický ústav AC ČR, 2013. - ISBN 978-80-7286-225-2. - S. 579-605 [1,5 AH].
Autori: [MIČKO, Peter (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1. Na úvod: Pohyb etník, etnické hranice, etnický priestor na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Branislav Šprocha, Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [18 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [TIŠLIAR Pavol (35%) – ŠMIGEĽ Michal (30%) – ŠPROCHA Branislav (35%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1.1 Migračná politika na Slovensku v kontexte populačnej politiky v medzivojnovom období / Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [13 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1.2 Možnosti sledovania vnútornej migrácie na Slovensku vo výsledkoch medzivojnových sčítaní ľudu / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [18 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [ŠPROCHA, Branislav (50%) – TIŠLIAR, Pavol (50%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1.3 Organizovanie vysťahovalectva v Československej republike na začiatku 20. rokov 20. storočia / Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [15 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1.4 K problematike vysťahovalectva zo Slovenska v medzivojnovom období / Miroslav Kmeť. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [13 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [KMEŤ, Miroslav (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1.5 Cudzinci na Slovensku v medzivojnovom období / Branislav Šprocha, Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [21 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [ŠPROCHA, Branislav (50%) – TIŠLIAR, Pavol (50%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1.6 Príchod emigrantov z Ruska a ich pôsobenie na území Slovenska v rokoch 1918 – 1939 / Ľubica Harbuľová. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [13 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [HARBUĽOVÁ, Ľubica (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1.7 Vysťahovalectvo Slovákov z k Poľsku pripojených území Spiša a Oravy po roku 1920 na Slovensko / Milica Majeriková-Molitoris. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [14 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1.8 Vnútorná kolonizácia juhu Slovenska za prvej republiky / Martin Hetényi. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [10 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [HETÉNYI, Martin (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 1.9 Sťahovanie do najväčších miest Slovenska. Urbanizačný proces na Slovensku v 1. polovici 20. storočia / Branislav Šprocha. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [21 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [ŠPROCHA, Branislav (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 2.1. Špecifiká pôsobenia českých zamestnancov na Slovensku a ich odchodu v rokoch 1938 – 1945 / Peter Mičko, Pavol Martuliak. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [20 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [MIČKO, Peter (80%) – MARTULIAK, Pavol (20%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 2.2 Migrácia Slovákov a Čechov z južného Slovenska po viedenskej arbitráži (s dôrazom na región Žitného ostrova) / Katarína Ristveyová. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [18 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [RISTVEYOVÁ, Katarína (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 2.3 Dve dejstvá tisícok tragédií: deportácie židov zo Slovenska v rokoch druhej svetovej vojny (pokus o bilanciu) / Anton Hruboň. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [33 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [HRUBOŇ, Anton (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 2.4 Migrácia slovenskej pracovnej sily do Veľkonemeckej ríše / Peter Mičko. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [26 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [MIČKO, Peter (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 2.5 Maďarskí utečenci na Slovensku (1938 – 1945) / Martin Hetényi. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [22 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [HETÉNYI, Martin (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 2.6 Ukrajinskí a ruskí utečenci na Slovensku (1944 – 1945) / Michal Šmigeľ, Peter Mičko. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [17 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (50%) – MIČKO, Peter (50%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 2.7 Evakuácia nemeckého obyvateľstva zo Slovenska (1944 – 1945) ako súčasť migračných pohybov etnických Nemcov v strednej a východnej Európe na konci 2. svetovej vojny / Michal Schvarc. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [23 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [SCHVARC, Michal (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 3.1 Politika transferu a migrácia obyvateľstva na Slovensku (v kontexte strednej a východnej Európy) na konci II. svetovej vojny a v povojnovom perióde / Michal Šmigeľ. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [16 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 3.2 „Dovidenia, Slovensko!“ Evakuácia režimových činovníkov a vojenských jednotiek z územia Slovenskej republiky v prvých mesiacoch roku 1945 / Anton Hruboň. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [15 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [HRUBOŃ, Anton (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 3.3 Špecifika sovietskej repatriačnej akcii na Slovensku povojnových rokoch (1944 – 1950) / Michal Šmigeľ. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska. - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [18 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 3.4 Presídlenie slovenských Rusínov do ZSSR (1945 – 1947) / Michal Šmigeľ. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [23 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 3.5 Utečenci z hornej Oravy a severného Spiša a ich osídlenie na Slovensku / Milica Majeriková-Molitoris. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [22 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 3.6 Emigrácia Židov zo Slovenska (1945 – 1949) v československom kontexte / Juraj Jankech. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [22 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [JANKECH, Juraj (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 3.7 Reemigrácie a repatriácie zahraničných Slovákov do vlasti po roku 1945 (akcia „Mať volá“) / Soňa Polónyová. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [19 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [POLÓNYOVÁ, Soňa (100%)]
Klasifikacia: ABD
Nazov: 3.8 Slovenská politická emigrácia z roku 1945 a formovanie zahraničného odboja / Vladimír Varinský. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [20 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [VARINSKÝ, Vladimír (100%)]
Klasifikacia: ADD
Nazov: Slovensko-poľský spor o inkorporované územia Spiša a Oravy v roku 1945 = The Slovak - Polish dispute on the incorporated territories of Spis and Orava in 1945 / Milica Majeriková-Molitoris. In: Historický časopis / Historický ústav SAV, Bratislava. - Bratislava : SAP - Slovak Academic Press, 2013. - ISSN 0018-2575. - Roč. 61, č. 3 (2013), s. 533-550.
Autori: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Klasifikacia: ADE
Nazov: Anti-communist activities of the exile White Legion and its operation by the State security in Slovakia / Vladimír varinský. In European researcher : multidisciplinary scientific periodical. - Sochi : Sochi State University, 2012. - ISSN 2219-8229. - No. 1 (16) (January 2012), pp. 49-60.
Autori: [VARINSKÝ, Vladimír (100%)]
Klasifikacia: ADE
Nazov: Ethnicity and the Population of Slovakia between 1919 and 1940 / Pavol Tišliar. In: European researcher : multidisciplinary scientific periodical. - Sochi : Sochi State University, 2013. - ISSN 2219-8229. - Vol. 4. No. 42 (2013), pp. 429-436.
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: ADE
Nazov: Volna bežencev s territorii SSSR v Slovakiju v 1944 g. / Peter Mičko, Michal Šmigeľ. In: Istoričeskaja demografia : vedecký časopis. - Moskva, Syktyvkar : Naučnyj sovet RAN, 2013. - ISSN 2304-5922. - Roč. 9, č. 1 (2012), s. 50-56.
Autori: [MIČKO, Peter (50%) - ŠMIGEĽ, Michal (50%)]
Klasifikacia: ADF
Nazov: K problematike vysťahovalectva z bývalých inkorporovaných obcí severného Spiša a hornej Oravy do Československa / Milica Majeriková-Molitoris. In Acta historica Neosoliensia : vedecký časopis pre historické vedy / rec. Ján Beljak, Ivan Chalupecký ... [et al.]. - Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, Fakulta humanitných vied UMB, Katedra histórie, 2013. - ISSN 1336-9148. - Roč. 16, č. 1-2 (2013), s. 70-87.
Autori: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Beginnings of Organisation of Emigration in the Czechoslovak Republic / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 43-62.
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Introduction to the Problem of Population Censuses of Slovakia in 1919 and 1921 / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 7-42.
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Notes on the Organisation of the 1940 Population Census / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 97-119.
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: On employment of women in Slovakia in the inter-war period / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 63-96.
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Populačná politika a populačný vývoj na území Slovenska v rokoch 1938 – 1945 : metodologické východiská / Pavol Tišliar. In: Populačné štúdie Slovenska I. / ed. Pavol Tišliar. - Krakov, Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-83-7490-691-3. – S. 9-18.
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Sovetskaja akcija po repatriacii na territorii Slovakii (1945 – 1948) : (po materialam slovackich archivov) / Michal Šmigeľ. In Krynicaznajstva i specyjaľnyja histaryčnyja dyscyplin : navukovy zbornik / vedec. red. S. M. Chodzin, E. M. Savicki ... [et al.]. Vypusk 7. - Minsk : BDU, 2012. - ISBN 978-985-518-644-2. - ISSN 1995-5650. - S. 99-108.
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: AEC
Nazov: Statistical Practice and Ethnic Policy of the Slovak Republic 1939 – 1945 / Pavol Tišliar. In: Studies in the Population of Slovakia II / eds. P. Tišliar, S. Čéplö. - Kraków : Towarzystwo Słowaków w Polsce, 2014. - ISBN 978-83-7490-755-2. - S. 121-146.
Autori: [TIŠLIAR, Pavol (100%)]
Klasifikacia: AED
Nazov: 4. Záverom / Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar. In: Michal Šmigeľ, Pavol Tišliar a kol. Migračné procesy Slovenska (1919 – 1948). - 1. vyd. - Banská Bystrica: Vydavateľstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2014. [6 s.] - ISBN 978-80-557-0804-1
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (50%) - TIŠLIAR, Pavol (50%)]
Klasifikacia: AED
Nazov: Ak si „Russkij“, tvoje miesto je v Rusku! Peripetie presídlenia slovenských Rusínov do Sovietskeho zväzu v roku 1947 / Michal Šmigeľ. In: Studium Carpato-Ruthenorum 2013. Štúdie z karpatorusinistiky 5 / zost. K. Koporová; rec. V. Jabur, M. Káprály. - Prešov: Prešovská univerzita v Prešove – Ústav rusínskeho jazyka a kultúry, 2013. - ISBN 978-80-555-0946-4. - S. 42-78.
Autori: [ŠMIGEĽ, Michal (100%)]
Klasifikacia: AED
Nazov: Národná rada odtrhnutých obcí hornej Oravy / Milica Majeriková-Molitoris. In Národné rady v regióne Karpát na sklonku druhej svetovej vojny / zost. Marián Gajdoš, Stanislav Konečný, Michal Šmigeľ ; rec. Peter Mičko, Pavol Tišliar. - Krakov : Spolok Slovákov v Poľsku, 2013. - ISBN 978-80-970042-6-2. - S. 122-132.
Autori: [MAJERIKOVÁ-MOLITORIS, Milica (100%)]